Na osnovu čl. 62. Zakona o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS“, broj 49/2019 od 08.07.2019) i čl. 13. Odluke o osnivanju Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka („Službeni glasnik RS“, broj 36/2019 od 24.05.2019), na 18. sednici održanoj 22.12.2021. Upravni odbor Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka raspisao je

Javni konkurs za imenovanje direktora Instituta

1 izvršilac

1. Podaci o Institutu:

Poslovno ime: Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka

Sedište: ul. Кarađorđeva br. 71, Smederevska Palanka

2. Podaci o radnom mestu:

Radno mesto: direktor Instituta

Broj izvršilaca: jedan

Poslovi direktora:

 1. predstavlja i zastupa Institut,
 2. organizuje i rukovodi radom Instituta,
 3. stara se o zakonitosti i odgovoran je za zakonit rad Instituta,
 4. izvršava odluke Upravnog odbora,
 5. stara se o sprovođenju naučnoistraživačke delatnosti i o ukupnom radu Instituta,
 6. odgovoran je za finansijsko-materijalno poslovanje Instituta,
 7. donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radni mesta u Institutu i druge opšte akte, u skladu sa zakonom i statutom Instituta,
 8. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u Institutu, u skladu sa zakonom,
 9. predlaže Upravnom odboru program i plan rada Instituta i donošenje drugih odluka iz delokruga Upravnog odbora,
 10. stara se o usklađenosti predloženog godišnjeg programa i plana rada sa petogodišnjim programom i planom rada i predlaže njihove izmene radi usklađivanja sa postignutim rezultatima, ciljevima i novonastalim okolnostima,
 11. na osnovu periodičnih i godišnjih analiza obaveštava Upravni odbor i Naučno veće o rezultatima i ostvarivanju programa i planova rada,
 12. izveštava ministarstvo u slučaju ako Institut prestane da ispunjava neki od uslova za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti,
 13. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Odlukom o osnivanju Instituta.

Mandat direktora traje četiri godine.

3. Uslovi za imenovanje direktora:

1) lice je u naučnom ili nastavnom zvanju u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima,

2) lice mora biti kompetentno za oblast nauke za koju je institut akreditovan,

3) ima iskustvo u rukovođenju u oblasti naučno istraživačkog rada u Institutu i rada na fakultetu,

4) ima sposobnost u planiranju i organizovanju naučnoistraživačkog rada instituta,

5) ima iskustva u radu na projektima i poseduje menadžerske sposobnosti,

6) ima državljanstvo Republike Srbije,

7) protiv lica se ne vodi krivični postupak ili istraga, nije kažnjavano.

Mandat direktora traje četiri godine. Ukoliko lice koje bude imenovano za direktora nije zaposleno u Institutu, sa njim se zasniva radni odnos na određeno vreme.

4. Rok u kome se podnose prijave

Zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove mogu podneti prijavu sa dokazima u roku od 15 dana od dana objave oglasa u periodičnom glasilu Nacionalne službe za zapošljavanje.

5. Davanje obaveštenja o konkursu

Zainteresovana lica mogu se, radi dobijanja dodatnih informacija, obratiti Кomisiji za sprovođenje postupka za izbor direktora, elektronskom poštom na adresu konkursna.komisija@institut-palanka.rs .

6. Adresa na koju se podnose prijave

Кandidati prijavu podnose sa dokazima u zatvorenoj koverti na adresu: Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka, ul. Кarađorđeva br. 71, 11420 Smederevska Palanka, sa naznakom „Za Кomisiju za sprovođenje postupka za izbor direktora.“

7. Prijava

Кandidati uz prijavu podnose kratku biografiju koja treba da obuhvati činjenice od značaja za vrednovanje pogodnosti kandidata za obavljanje poslova direktora Instituta, kao i isprave kojim dokazuju ispunjenost uslova za zaposlenje iz tačke 3. ovog oglasa:

1) Diploma;

2) Odluka o izboru u naučno ili nastavno zvanje;

3) Izvod iz matične knjige rođenih;

4) Uverenje o državljanstvu;

5) Uverenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, niti je pokrenuta istraga;

6) Uverenje o nekažnjavanju.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika.

Prijava sadrži podatke o radnom mestu na koje kandidat konkuriše i podatke o kandidatu: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, kontakt telefon kandidata, adresa elektronske pošte ako je kandidat poseduje.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Termini koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

Napomena: oglas je objavljen dana 29.12.2021. godine u 966. broju periodičnog štampanog izdanja "Poslovi"

Prethodna objava Sledeća objava