Dr Nenad Đurić
Viši naučni saradnik
Direktor
Dr Veselinka Zečević
Naučni savetnik
Predsednik Naučnog veća
Dr Slađana Savić
Naučni saradnik
Rukovodilac za nauku
Dr Zdenka Girek
Viši naučni saradnik
Rukovodilac odeljenja za genetiku i oplemenjivanje povrća
Dr Jelena Damnjanović
Naučni saradnik
Rukovodilac Laboratorije za ispitivanje semena
Dr Dejan Cvikić
Naučni saradnik
Rukovodilac Odeljenja za agrotehniku i fiziologiju povrća
Dr Milan Ugrinović
Viši naučni saradnik
Dr Radiša Đorđević
Naučni saradnik
Rukovodilac Odeljenja za proizvodnju semena
Dr Suzana Pavlović
Viši naučni saradnik
Dr Slađan Adžić
Naučni saradnik
Dr Marina Dervišević
Naučni saradnik
Dr Ivana Živković
Naučni saradnik
Bojana Jovanović, mast.inž
Istraživač pripravnik