Dr Ivana Živković, Naučni saradnik

Ivana Živković, rođena je 25.08.1990. godine u Beogradu, Republika Srbija. Osnovne studije na Polјoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program Prehrambena tehnologija, modul Upravlјanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hranom, završila je 18.09.2013.god. Master studije na istom fakultetu, studijski program Prehrambena tehnologija završila je 17.10.2014. god., odbranom master rada pod naslovom: ,,Mikrobiološki kvalitet i bezbednost sladoleda“, i sa prosečnom ocenom 9.43. Doktorske akademske studije, na istom fakultetu, studijski program Prehrambena tehnologija, upisala je 2014 godine i položila sve ispite predviđene planom i programom sa prosečnom ocenom 9.71. Ivana Živković je bila angažovana za izvođenje praktične nastave od školske 2015/2016 do 2020 na predmetima: Mikrobiologija hrane (treća godina, odsek: Prehrambena tehnologija, obavezan predmet na modulu: Upravlјanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hranom); Genetika industrijskih mikroorganizama (treća godina, odsek: Prehrambena tehnologija, obavezan predmet na modulu Mikrobiologija hrane); Opšta mikrobiologija (druga godina, obavezan predmet svim studentima na odseku za Prehrambenu tehnologiju) i Mikrobiologija (prva godina, studijski program: Zootehnika). Učestvovala je na nacionalnim i međunarodnim konferencijama, a na FOOD-3 International conference “The challenges for quality and safety along the food chain”, koja se održala u Sofiji, Bugarska (23-25 mart, 2017) sa posterom pod naslovom „Antiviral effects of pomegranate peel extracts on human norovirus GII.“ osvojila je drugo mesto za najbolјi poster sa prezentacijom na konferenciji. Član je Udruženja mikrobiologa Srbije. Zaposlena je u Institutu za povrtarstvo, u Odelјenju za genetiku i oplemenjivanje povrća, naučno-istraživački rad: kolekcija bakterija i bakterioze bilјaka (standardnim i molekukarnim metodama).

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Ekstrakt kore nara (Punica granatum L.) kao prirodni antivirusni agens za redukciju humanih norovirusa in vitro" odbranila je 2022. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu.