Dr Slađan Adžić, Naučni saradnik

Rođen je 1979. godine u Smederevskoj Palanci.

Na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu diplomirao je 2006. godine. Doktorske studije okončao je 2015. Godine odbranom doktorske disertacije pod naslovom Regulacija ekspresije gena cvetanja primenom vernalizacije kod kupusa (Brassica oleracea var. capitata L.).

U Institutu je zaposlen od 2008. godine u odeljenju za genetiku i oplemenjivanje povrća na selekciji biljaka iz familije Brassicaceae. Bio je rukovodilac odeljenja i samostalni savetnik za doradu i praćenje kvaliteta semena i pomoćnik direktora.

Objavio je preko 50 naučnih radova i saopštenja kako u naučnim časopisima tako i na skupovima u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je na nacionalnim i međunarodnim skupovima. Koautor je jedne sorte krastavca. Član je Društva fiziologa Srbije i Društva selekcionera i semenara Republike Srbije.

Uža oblast istraživanja: Proučavanje genetike cvetanja i vernalizacije - represori cvetanja, proučavanje ekspresije FLC lokusa u cilju uspostavljanja molekularnog modela (markera) za određivanje linija u proizvodnji hibrida kupsnjača sa identičnim vremenom cvetanja, održiva proizvodnja semena kod bienalnih Brassica vrsta u uslovima stresa, selekcija kupusa sa povećanim sadržajem ukupnih šećera, selekcija kupusa na prinos usmerena ka povećanju gustine useva sa tržišnim težinama glavice.