Dr Dejan Cvikić, Naučni saradnik

Rođen je 1969. godine u Smederevskoj Palanci.

Fakultetsku diplomu Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, stekao je 1995. godine. Magistarsku tezu pod naslovom Nasleđivanje gena inhibitora zrenja nor i rin na dozrevanje ploda paradajza posle berbe odbranio je 1999. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom Primena morfololoških i molekularnih markera u identifikaciji superiornih linija i hibrida paprike (Capsicum annuum L.) je odbranio 2013. godine na istom fakultetu.

Od 1996. godine je zaposlen u Institutu za povrtarstvo, na poslovima istraživača u oblasti genetike i oplemenjivanja povrća.

Do sada je objavio i saopštio 154 rada u domaćim i inostranim časopisima i na nacionalnim i međunarodnim skupovima. Autor ili koautor je 13 priznatih sorti povrća (sedam sorti paprike i po dve graška, mrkve i krastavca). Član je Društva selekcionera i semenara Srbije, Društva genetičara Srbije, kao i Društva fiziologa Srbije. Nacionalni koordinator je za biljne genetičke resurse iz familije Apiaceae.

Uža oblast istraživanja: selekcija i oplemenjivanje korenastih kultura (mrkva, rotkvica, rotkva), selekcija i oplemenjivanje paprike, očuvanje biodiverziteta i genetičkih resursa paprike i korenastih kultura.