SevicBiljana
Dr Biljana Šević, Naučni saradnik

Dr Biljana Šević (rođ. Janošević), naučni saradnik rođena je 07.11.1980. godine u Beogradu.

Osnovne akademske studije na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, Univerzitet u Beogradu – odsek za Ratarstvo završila je juna 2012. godine odbranom diplomskog rada sa ocenom 10 na temu ,,Uticaj prostornog rasporeda biljaka na produktivnost združenog useva kukuruza i soje“ (predmet: Opšte ratarstvo), gde je stekla zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo. Doktorske akademske studije na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, Univerzitet u Beogradu – studijski program Poljoprivredne nauke, modul Ratarstvo i povrtarstvo završila je novembra 2021.godine odbranom doktorske disertacije na temu ,,Agroekološki i agronomski značaj pokrovnih useva u održivom sistemu gajenja hibrida kukuruza specifičnih svojstava“ i stekla zvanje doktor biotehničkih nauka. U zvanje Naučni saradnik u biotehničkoj oblasti nauka – poljoprivreda izabrana je 23.09.2022. godine (broj119-01-14/2022-16/29/1). Od 01.aprila 2023. godine zaposlena je u zvanju naučnog saradnika u Institutu za povrtarstvo u Smederevskoj Palanci, u Odeljenju za Genetiku i oplemenjivanje povrća. Nagradu i diplomu ,,Student generacije“ - Odsek za Ratarstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, Univerzitet u Beogradu dobila je 2008. godine. Do sada kao autor i koautor, objavila je 11 radova.

Uža naučna oblast: povrtarstvo, genetika i oplemenjivanje paprike, održiva poljoprivreda, združivanje useva.