Na osnovu člana 35. stav 4. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka, 18/10 i 112/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

ODLUКU

o osnivanju Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka

"Službeni glasnik RS", broj 36 od 24. maja 2019.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Osniva se Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka kao naučnoistraživačka ustanova koja posluje u skladu sa propisima kojim se uređuje pravni položaj javnih službi (u daljem tekstu: Institut).

Član 2.

Institut ima svojstvo pravnog lica.

Institut se osniva na neodređeno vreme.

Institut posluje sredstvima u državnoj svojini.

II. NAZIV I SEDIŠTE

Član 3.

Institut posluje pod nazivom: Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka.

Sedište Instituta je: Smederevska Palanka, Кarađorđeva 71.

III. PEČAT I ŠTAMBILJ INSTITUTA

Član 4.

Institut ima pečat i štambilj.

Pečat Instituta je okruglog oblika, prečnika 32 mm, u kome je u koncentričnom krugu ispisano poslovno ime Instituta i sedište Instituta na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

Štambilj je pravougaonog oblika, dužine 55 mm i širine 25 mm, u kome je ispisano poslovno ime Instituta i sedište Instituta na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

Direktor Instituta donosi odluku kojom se utvrđuje način upotrebe i čuvanja pečata i štambilja Instituta.

IV. PODACI O OSNIVAČU

Član 5.

Osnivač Instituta je Republika Srbija za koju na osnovu zakonskog ovlašćenja osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, Nemanjina 11, matični broj 07020171 (u daljem tekstu: osnivač).

V. DELATNOST INSTITUTA

Član 6.

Pretežna delatnost Instituta je:

72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

Pored delatnosti iz stava 1. ovog člana, Institut obavlja i sledeće delatnosti:

01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

01.13 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka

01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja

01.30 Gajenje sadnog materijala

01.61 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada

01.63 Aktivnosti posle žetve

01.64 Dorada semena

10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća

10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća

10.41 Proizvodnja ulja i masti

18.12 Ostalo štampanje

18.13 Usluge pripreme za štampu

46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje

46.22 Trgovina na veliko cvećem i sadnicama

47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

47.76. Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama

47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

58.11 Izdavanje knjiga

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja

58.19 Ostala izdavačka delatnost

71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova

82.92 Usluge pakovanja

85.59 Ostalo obrazovanje

U vršenju svoje delatnosti Institut obavlja i sledeće poslove:

– Proučavanje biologije, fiziologije, agrotehnike i ekologije povrtarskih biljaka;

– Genetička proučavanja i oplemenjivanje povrtarskih biljaka u cilju stvaranja novih i popravljanja postojećih sorti i hibrida;

– Proučavanje i pronalaženje rešenja za savremene sisteme gajenja povrtarskih biljaka;

– Proučavanje bolesti, štetočina i korova poljoprivrednog bilja i semena, ispitivanje metoda njihovog suzbijanja i proučavanje mera za sprečavanje, otklanjanje, suzbijanje i iskorenjivanje bolesti, štetočina i korova;

– Stvaranje i održavanje predosnovnog i osnovnog semena;

– VCU testovi (Value for Cultivation and Use Tests) – testiranje proizvodne i upotrebne vrednosti poljoprivrednog bilja;

– DUS testovi (Tests for Distinctness, Uniformity and Stability) – testiranje morfološkog opisa i ispitivanja različitosti, uniformnosti i stabilnosti sorti poljoprivrednog bilja;

– Prikupljanje, proučavanje i održavanje domaćih i introdukovanih sorti i hibrida povrća za potrebe banke biljnih gena;

– Transfer i primena naučno-tehnoloških rešenja, tehnika i tehnologija u poljoprivredi;

– Proučavanje sušenja i čuvanja povrća;

– Stručna i zdravstvena kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala;

– Ispitivanje kvaliteta semena po zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025 – Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje.

Institut može obavljati i druge delatnosti u skladu sa zakonom.

Institut obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa i usluge u spoljnotrgovinskom prometu iz okvira svoje delatnosti, u skladu sa zakonom.

VI. OSNOVNI КAPITAL I SREDSTVA ZA RAD INSTITUTA

Član 7.

Ukupan upisani novčani kapital Instituta iznosi: 21.375,00 dinara.

Ukupan uplaćeni novčani kapital Instituta iznosi: 21.375,00 dinara.

Član 8.

Sredstva koja koristi Institut u svrhu obavljanja naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa za Republiku Srbiju čine: pravo korišćenja u skladu sa zakonom, na nepokretnostima u javnoj svojini – poslovnom i drugom prostoru sa pratećim uređajima i opremom, upisanih u List nepokretnosti br. 2273, 6153, 7055, 7084, 7426, 7428, 7432, 7434, 7435, 7437, 7438, 7439, 7440, 7441 КO Smederevska Palanka 1, List nepokretnosti broj 2768 КO Smederevska Palanka 3, List nepokretnosti broj 894 КO Vodice, List nepokretnosti broj 146 КO Glibovac 1, List nepokretnosti broj 342 КO Pridvorice i List nepokretnosti broj 249 КO Stojačak.

VII. ZASTUPANJE INSTITUTA

Član 9.

Institut u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa zastupa direktor Instituta bez ograničenja.

Direktor može u okviru svojih ovlašćenja dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Instituta.

VIII. ORGANI INSTITUTA

Član 10.

Organi Instituta su: Upravni odbor i direktor.

Član 11.

Stručni organ Instituta je Naučno veće, u skladu sa zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost.

Član 12.

Upravni odbor Instituta ima sedam članova koje imenuje Vlada, od kojih predsednika i tri člana određuje Vlada kao svoje predstavnike, a tri člana predlaže naučno veće Instituta iz reda istraživača u naučnim ili nastavnim zvanjima zaposlenih u Institutu.

Upravni odbor ima predsednika i zamenika predsednika.

Zamenika predsednika upravnog odbora imenuje i razrešava upravni odbor iz reda članova koje predlaže naučno veće Instituta.

Mandat predsednika, zamenika predsednika i članova upravnog odbora traje četiri godine.

Predsednik, zamenik predsednika i članovi upravnog odbora mogu biti razrešeni i pre isteka mandata, na lični zahtev ili na obrazložen zahtev ovlašćenog predlagača iz stava 1. ovog člana.

Akt o razrešenju predsednika i članova upravnog odbora donosi osnivač.

Član 13.

Upravni odbor:

1) donosi statut Instituta, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost;

2) odlučuje o poslovanju Instituta;

3) usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun;

4) donosi program i plan rada Instituta, na predlog direktora Instituta;

5) imenuje i razrešava direktora Instituta;

6) odlučuje o korišćenju sredstava, u skladu sa zakonom;

7) vrši druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom.

IX. DIREКTOR INSTITUTA

Član 14.

Direktor rukovodi Institutom u skladu sa zakonom.

Direktor se imenuje na osnovu javnog konkursa, na četiri godine, iz reda istraživača u naučnom ili nastavnom zvanju. Na postupak imenovanja i razrešenja direktora Instituta primenjuje se zakon kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost.

Direktor je u radnom odnosu u Institutu, sa punim radnim vremenom.

Direktora imenuje upravni odbor Instituta, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra nadležnog za naučnoistraživačku delatnost.

Direktor ne može biti član upravnog odbora Instituta, ali može prisustvovati sednicama upravnog odbora.

Član 15.

Direktor Instituta:

1) predstavlja i zastupa Institut;

2) organizuje i rukovodi radom Instituta;

3) stara se o zakonitosti i odgovoran je za zakonit rad Instituta;

4) izvršava odluke upravnog odbora Instituta;

5) stara se o sprovođenju naučnoistraživačke delatnosti i o ukupnom radu Instituta;

6) odgovoran je za finansijsko-materijalno poslovanje Instituta;

7) donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Institutu i druge opšte akte, u skladu sa zakonom i statutom Instituta;

8) odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u Institutu, u skladu sa zakonom.

X. AКTI INSTITUTA

Član 16.

Statut Instituta je osnovni opšti akt Instituta.

U Institutu se donose i drugi opšti akti: Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, kao i drugi opšti akti u skladu sa zakonom.

Pravilnike i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja donosi Upravni odbor, ukoliko za donošenje pojedinog akta nije određena nadležnost direktora Instituta.

XI. PRELAZNE ODREDBE

Član 17.

Institut počinje sa radom danom upisa u sudski registar.

Danom početka rada Institut nastavlja da obavlja naučnoistraživačku delatnost od opšteg interesa za Republiku Srbiju u skladu sa Odlukom o akreditaciji broj 660-01-13/3 od 17. septembra 2015. godine koju je doneo Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija i Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 660-01-119/2015-14 od 1. oktobra 2015. godine, uz podnošenje zahteva o usklađivanja podataka o promeni oblika organizovanja u Registru naučnoistraživačkih organizacija, u skladu sa ovom odlukom.

Danom početka rada, Institut od Instituta za povrtarstvo društvo s ograničenom odgovornošću Smederevska Palanka, matični broj 20206918, PIB 104648345 preuzima prava i obaveze, poslovni i drugi prostor sa pratećom opremom i uređajima, sredstva za rad, novčana i druga sredstva sa bilansom stanja na dan preuzimanja, sve projekte uključujući i finansijska sredstva koja pripadaju ovim projektima i finansijska sredstva sa ostalih radnih naloga, predmete, dokumentaciju o akreditaciji za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa, arhivu i drugu dokumentaciju kao i zaposlena lica koja radni odnos u Institutu nastavljaju pod istim uslovima pod kojima je taj radni odnos postojao pre donošenja ove odluke, prema kadrovskoj evidenciji na dan donošenja ove odluke.

Član 18.

Institut za povrtarstvo društvo s ograničenom odgovornošću Smederevska Palanka, matični broj 20206918, PIB 104648345, prestaje sa radom danom početka rada Instituta.

U skladu sa ovom odlukom, Agencija za privredne registre izvršiće brisanje Instituta za povrtarstvo društvo s ograničenom odgovornošću Smederevska Palanka, matični broj 20206918 iz Registra privrednih subjekata.

Član 19.

Zahtev za registraciju Instituta u registar kod nadležnog suda, kao i zahtev za brisanje iz Registra privrednih subjekata Instituta za povrtarstvo društvo s ograničenom odgovornošću Smederevska Palanka, matični broj 20206918, podneće vršilac dužnosti direktora određen ovom odlukom.

Član 20.

Do imenovanja direktora Instituta u skladu sa zakonom, dužnost direktora obavljaće, u svojstvu vršioca dužnosti direktora Instituta, dr Bogoljub Zečević iz Smederevske Palanke, Zmaj Jovina 41, JMBG 0909965792617.

Član 21.

Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o osnivanju Instituta za povrtarstvo d.o.o. Smederevska Palanka („Službeni glasnik RS”, broj 78/06).

XII. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 22.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 022-5012/2019

U Beogradu, 23. maja 2019. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.