Dr Jelena Stojiljković, Naučni saradnik

Dr Jelena Stojiljković, rođena je 25.01.1985. godine u Leskovcu, Republika Srbija. Osnovne akademske studije na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, studijski program Biljna proizvodnja, smer Gajenje ratarskih biljaka završila je 10.11.2009. godine.

Master akademske studije, na istom fakultetu, studijski program Biljna proizvodnja završila je 21.04.2011. godine odbranom master rada pod nazivom: ,,Uticaj dubine obrade i meliorativnog đubrenja na prinos i komponente prinosa pšenice“ sa prosečnom ocenom 9,16.

Doktorske akademske studije, na Fakultetu za biofarming u Bačkoj Topoli, studijski program Biljna proizvodnja, završila je 16.06.2022. godine, odbranom doktorske disertacije pod nazivom ,,Uticaj gustine i roka setve na neke morfološko-produktivne osobine i brzinu otpuštanja vode iz zrna kod različitih hibrida kukuruza (Zea mays L.)“.

Od 01.11.2009 do 31.03.2011. godine radila je u Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi u Leskovcu, obavljajući poslove u laboratoriji za ispitivanje poljoprivrednog zemljišta i bilja. Od 01.04.2011. do 31.05.2012. godine radila je kao pripravnik u Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi u Leskovcu, obavljajući poslove u laboratoriji za ispitivanje poljoprivrednog zemljišta i bilja, kao i na edukaciji poljoprivrednih proizvođača. Od 01.06.2012. do 31.12.2018. godine bila je zaposlena u Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi u Leskovcu, obavljajući poslove savetodavca za ratarstvo i povrtarstvo na području Jablaničkog okruga. Od 01.01.2019. do kraja 2023. godine bila je zaposlena u Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi u Leskovcu, gde je radila na poslovima stručnog lica za kontrolu semenskog materijala poljoprivrednog bilja na području Jablaničkog i Topličkog okruga. Takođe , obavljala je poslove savetodavca za ratarstvo i povrtarstvo na području Jablaničkog okruga.

Od 2023. godine zaposlena je u Institutu za povrtarstvo Smederevska Palanka, u Laboratoriji za ispitivanje semena.

Učestvovala je na smotri naučnih i stručnih radova studenata agronomije sa međunarodnim učešćem (2009. i 2011. godine) i tom prilikom osvajala drugo mesto za originalni naučni rad. Kao autor ili koautor objavila je 24 naučna rada u domaćim i međunarodnim časopisima iz oblasti agrotehnike ratarskih biljnih vrsta.