Organi Instituta su: Upravni odbor i direktor. Stručni organ Instituta je Naučno veće.

Nakon sprovedenog javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Instituta i pribavljene saglasnosti ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Upravni odbor je 22.03.2022. godine doneo Odluku o imenovanju Višeg naučnog saradnika prof. dr Nenada Đurića za direktora.

Delokrug poslova Upravnog odbora i direktora propisan je Zakonom o nauci i istraživanjima, Odlukom o osnivanju i Statutom Instituta.