Organi Instituta su: Upravni odbor i direktor. Stručni organ Instituta je Naučno veće.

Upravni odbor je 19.03.2021, nakon pribavljene saglasnosti ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, doneo Odluku o imenovanju naučnog saradnika dr Almira Muhovića za vršioca dužnosti direktora.

Delokrug poslova Upravnog odbora i direktora propisan je Zakonom o nauci i istraživanjima, Odlukom o osnivanju i Statutom Instituta.