Institut za povrtarstvo osnovao je digitalni institucionalni repozitorijum radova RIVeC u skladu sa Platformom za otvorenu nauku propisanom od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kojim će omogućiti otvoreni pristup (Open Access) svojim naučnim publikacijama.

Repozitorijum obuhvata sve naučne rezultate prethodnog projektnog ciklusa (pre svega), ali i ostale radove objavljene u prethodnom periodu. Takođe, obuhvatiće i sve buduće radove i publikacije koje će predstavljati rezultat rada istraživača Instituta.

Osnovni ciljevi uspostavljanja institucionalnog repozitorijuma jesu veća vidljivost naučnih rezultata, njihova dostupnost i transparentnost za dalja istraživanja, kao i povećanje citiranosti naučnih istraživača. Naučnim rezultatima smatraju se svi radovi objavljeni u naučnom časopisu ili zborniku radova, saopštenja sa naučnih skupova, konferencija, simpozijuma, objavljena u celini ili delimično, naučne monografije, doktorske disertacije i dr.