Darko Jovanović, mast.inž.polj, Istraživač-pripravnik

Darko Jovanović rođen je 16. novembra 1996. godine u Insbruku.

Osnovne akademske studije upisuje 2015. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu na modulu fitomedicina, a diplomirao je 2020. godine sa prosečnom ocenom 9,54. Diplomski rad na temu „Kritično vreme suzbijanja korova u usevu soje“ je odbranio ocenom 10.

Tokom petogodišnjeg studiranja proveo je devet meseci na stručnom usavršavanju na Univerzitetu u Nebraski-Linkoln gde je imao projekte gde je imao dva svoja projekta na temu „Kritično vreme suzbijanja korova u usevu soje i kukuruza“.Za vreme boravka u SAD-u učestvovao je na dvema konferencijama gde je predstavljao rad na temu „Uticaj zemljišnih herbicida na kritično vreme suzbijanja korova u soji tolerantnoj na dikambu i glifosat“ u okviru poster sekcije. Za vreme studija, Darko Jovanović je bio stipendista državne stipendije Ministarstva prosvete, a tokom četvrte godine osnovnih akademskih studija dobitnik je stipendije Dositej, Fonda za mlade talente Republike Srbije. Tokom leta 2020. godine radio je tri meseca u Italijanskoj kompaniji SAGEA D.O.O. koja se bavi ispitivanjem i registracijom pesticida i mineralnih đubriva. Novembra 2020. godine upisuje master studije na istom fakultetu.

Od aprila do avgusta 2021. i 2022. godine radio je u Institutu za kukuruz „Zemun Polje“, katedra za agroekologiju i agrotehniku.Oktobra 2022. godine uspešno je završio Master akademske studije, sa prosečnom ocenom 9,38 odbranivši master rad pod nazivom „Uticaj tipa rasprskivača i ađuvanata na efikasnost nikosulfurona u suzbijanja korova u usevu kukuruza“ ocenom 10.

Septembra 2021. godine imao je predavanje na na XI kongresu o korovima i savetovanju o herbicidima i regulatorima rasta na Paliću.

U novembru 2022. godine upisuje prvu godinu doktorskih akademskih studija na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek za Fitomedicinu.