Ovaj Pravilnik stupio je na snagu 05.09.2020. godine

Na osnovu čl. 23. st. 4. Statuta Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka (del.br. 246/01 od 28.02.2020) Upravni odbor na svojoj VII sednici dana 28.08.2020. godine doneo je

Pravilnik o upotrebi tehničke opreme

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi korišćenja tehničke opreme, vođenje evidencije o korišćenju opreme i mesečnim troškova nastalih upotrebom tehničke opreme, kao i druga pitanja koja se odnose na upotrebu tehničke opreme.

Član 2.

Tehnička oprema obuhvata:

 1. mobilne telefone,

 2. SIM kartice,

 3. prenosive računare i

 4. stone računare.

Pravo na korišćenje tehničke opreme koja se nalazi u popisu sredstava Instituta za povrtarstvo imaju zaposleni i angažovana lica.

Odluku o dodelјivanju na korišćenje tehničke opreme donosi direktor Instituta.

Član 3.

Tokom korišćenja opreme od strane zaposlenih i angažovanih lica oprema ostaje u vlasništvu Instituta za povrtarstvo.

Prilikom primopredaje tehničke opreme sastavlјa se dokument o preuzimanju opreme (revers) u koji se unose tehnički podaci o opremi, identifikacioni podaci o opremi koja je predmet primopredaje, podatak o datumu primopredaje i licima koja opremu predaju, odnosno preuzimaju. Navedena lica su dužna da potpišu revers.

Primopredaja opreme na korišćenje, ili njeno vraćanje poslodavcu, vrše se u prostorijama Odelјenja zajedničkih poslova. U ime poslodavca primopredaju vrši ovlašćeno lice Odelјenja zajedničkih poslova.

Član 4.

Ukoliko je predmet primopredaje nova oprema, ovlašćeno lice Odelјenja zajedničkih poslova dužno je da utvrdi da li je oprema evidentirana u osnovnim sredstvima koja vodi služba računovodstva.

Planiranje i nabavka opreme vrši se u okviru programa i plana rada Instituta za povrtarstvo.

Uslovi korišćenja mobilnih telefona

Član 5.

Uslovi korišćenja SIM kartica i mobilnih telefona su sledeći:

 1. korisnik upotreblјava SIM karticu u službenom ili privatnom mobilnom telefonu,

 2. korisnik opremu upotreblјava lično,

 3. korisnik je dužan da bude dostupan poslodavcu i da odgovara na pozive,

 4. direktor donosi odluku o visini troškova koje plaća poslodavac, a koji nastanu korišćenjem mobilnih telefona,

 5. ukoliko iznos mesečnog računa bude veći od iznosa iz tačke 4. iznos prekoračenja zaposlenom će biti obustavlјen od mesečne plate,

 6. zaposleni je dužan da potpiše izjavu o naplati putem obustave od mesečne plate u slučaju prekoračenja iz tačke 5,

 7. korisniku nije dozvolјeno instaliranje nelegalnog softvera na telefon ili instaliranje iz izvora koji nisu odobreni od strane proizvođača opreme.

Evidenciju o korisnicima mobilnih telefona i SIM kartica vodi Odelјenje zajedničkih poslova, koje jednom mesečno dostavlјa službi računovodstva podatke potrebne za primenu uslova korišćenja tehničke opreme.

Uslovi korišćenja prenosivih računara i stonih računara

Član 6.

Uslovi korišćenja prenosivih računara i stonih računara su sledeći:

 1. nije dozvolјeno iznošenje stonih računara iz sedišta poslodavca,

 2. korisnik je dužan da opremu koristi samo sa službene potrebe,

 3. korisnik je dužan da nakon završetka radnog vremena isklјuči stoni računar,

 4. o svakom uočenom tehničkom nedostatku u radu opreme korisnik je dužan da obavesti rukovodioca Odelјenja zajedničkih poslova,

 5. nije dozvolјeno instaliranje nelegalnog softvera kao i softvera koji ne služe za potrebe procesa rada.

Upravlјanje zalihama

Član 7.

Oprema koja se ne koristi čuva se u magacinu službe opštih i pravnih poslova.

Vraćanje opreme

Član 8.

Prilikom vraćanja opreme ovlašćeno lice poslodavca vrši kontrolu tehničke ispravnosti opreme što konstatuje ili na reversu ili u slučaju potrebe, zbog uočenih oštećenja ili neispravnosti, na zapisniku.

U slučaju gubitka opreme ili krađe opreme zaposleni je dužan da nadoknadi prouzrokovanu štetu poslodavcu.

Zaposleni koji je koristio opremu odgovoran je poslodavcu za štetu koja je na opremi nastala tokom perioda u kome mu je bila poverena na korišćenje.

U slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenog koji koristi opremu i u slučaju otpočinjanja mirovanja radnog odnosa zaposleni je dužan da poslodavcu vrati opremu.

Zaposleni je dužan da opremu vrati poslodavcu u slučaju da to poslodavac zahteva.

Rashodovanje opreme

Član 9.

Rashodovanje opreme vrši se prema računovodstvenim pravilima o rashodovanju.

Sa rashodovanom opremom se postupa u skladu sa propisima o odlaganju elektronskog otpada.

Prelazne i završne odredbe

Član 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja na oglasnoj tabli Instituta.

U Smederevskoj Palanci, 28.08.2020. godine

Za Upravni odbor Predsednik


Prof.dr. Ivica Radović, s.r.