Dr Radiša Đorđević, Naučni saradnik

Rođen je 1961. godine u Kragujevcu.

Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, na ratarskom odseku 1985. godine. Magistarski rad pod naslovom Efekti gena „afaf“ na otpornost prema poleganju i komponente prinosa zrna graška (Pisum sativum L.), odbranio je 1993. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom Genetičko i fenotipsko variranje proizvodnih i tehnoloških osobina afila formi graška (Pisum sativum L.), odbranio je 1999. godine, na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu.

U Institutu za povrtarstvo radi od 1986. godine u odeljenju za genetiku i oplemenjivanje povrća, na selekciji graška i kukuruza šećerca. Pored rada u nauci, obavljao je i funkciju zamenika direktora u periodu 2001 – 2008.

Kao autor ili koautor objavio je 174 naučna rada u naučnim časopisima ili saopštio na naučnim skupovima u zemlji ili inostranstvu. Autor je 23 priznate sorte. Član je Društva genetičara Srbije, Društva selekcionera i semenara Srbije, i Društva za fiziologiju biljaka Srbije.

Uža oblast istraživanja: povrtarstvo, oplemenjivanje i selekcija povrtarskih biljaka, stvaranje novih sorti i hibrida povrća, utvrđivanje i preporuka optimalne tehnologije za gajenja novostvorenih sorti i hibrida.