Ovaj Pravilnik stupio je na snagu 05.09.2020. godine

Na osnovu člana 28. stav 1. Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“ 111/2009, 20/2015, 87/2018, 87/2018, 87/2018) Upravni odbor na svojoj VII sednici dana 28.08.2020. godine doneo je

Pravilnik o zaštiti od požara Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka

Osnovne odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se organizacija procesa kod poslodavca koji umanjuju rizike od požara i, ukoliko požar izbije, proces za sprečavanje njegovog širenja i bezbednu evakuaciju lјudi i imovine, u skladu sa Planom evakuacije i uputstvima za postupanje u slučaju požara, utvrđenim ovim pravilima.

Ovim pravilima uređuje se i način osposoblјavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara i obaveze lica osposoblјenih za obavlјanje poslova zaštite od požara i drugih zaposlenih.

Član 2.

Zaštita od požara organizuje se i sprovodi neprekidno u svim objektima Instituta za povrtarstvo, u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim pravilima.

Organizacija zaštite od požara

Član 3.

U objektima Instituta za povrtarstvo, kao i na prostorima oko njih koji su pod nadzorom Instituta, primenjuju se naročito sledeće mere zaštite od požara:

1) objekti moraju biti snabdeveni hidrantima, aparatima i drugom propisanom opremom i uređajima za gašenje požara, u skladu sa propisanim tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara;

2) instalacija (električne, ventilacione, toplotne, gromobranske, kanalizacione i druge) i uređaji u objektima moraju se izvesti, odnosno postaviti tako da ne predstavlјaju opasnost od požara;

3) oprema, instalacije i uređaji iz tač. 1) i 2) ovog stava moraju se kontrolisati i održavati u ispravnom stanju radi pravilne upotrebe, odnosno funkcionisanja.

Član 4.

U cilјu smanjenja rizika od izbijanja požara, sve radnje, postupci i procesi koji su uređeni propisima ili podležu obavezujućim standardima moraju se sprovoditi u skladu sa tim propisima i standardima.

Član 5.

Radi delotvornog reagovanja u slučaju izbijanja požara, obezbeđuju se nesmetani prolazi i odgovarajuća rastojanja između zapalјivog materijala i potencijalnih uzročnika požara (izvori energije i dr).

Član 6.

Na tavanima i potkrovlјima objekata Instituta za povrtarstvo zabranjeno je držanje bilo kakvog materijala i opreme, izuzev opreme i sredstava za gašenje požara.

Član 7.

U prostorijama objekata Instituta za povrtarstvo ne smeju se upotreblјavati rešoi, grejalice, električni radijatori i drugi slični termo-električni aparati i grejna tela, izuzev u posebno opremlјenim prostorijama za tu namenu i uz prethodno pribavlјenu saglasnost lica stručno osposoblјenog za sprovođenje zaštite od požara.

Lice koje sprovodi zaštitu od požara dužno je da obavesti rukovodioca organizacione jedinice o datom odobrenju za držanje i upotrebu termo-električnih aparata i grejnih tela.

Obavezno je isklјučivanje termo-električnih aparata, uređaja i drugih grejnih tela posle upotrebe, tokom radnog vremena.

Dežurni zaposleni obavezan je da tokom obilaska poslovnog kruga kontroliše isklјučenost termo-električnih aparata i grejnih tela.

Član 8.

Prilazni putevi, ulazi, izlazi, prolazi i stepeništa u objektima moraju biti uvek slobodni za nesmetan prolaz.

Za obeležavanje izlaza u slučaju opasnosti i prve pomoći koriste se oznake propisane Pravilnikom o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i zdravlјe na radu ("Sl. glasnik RS", br. 95/2010 i 108/2017).

Član 9.

Rad sa zapalјivim materijama i vršenje drugih požarno opasnih radnji izvan prostorija koje su za takve radnje namenjene, ne mogu se preduzeti bez dozvole lica koje sprovodi zaštitu od požara i pod uslovom da su preduzete odgovarajuće mere zaštite od požara.

Član 10.

Uređaji, oprema i sredstva namenjena za gašenje požara, kao i uređaji i instalacije za automatsku dojavu i signalizaciju i za gašenje požara, ukoliko su instalirani, mogu da se koriste samo ako odgovaraju važećim standardima, odnosno ukoliko su snabdeveni odgovarajućim atestom i moraju da se održavaju u ispravnom stanju i o tome vodi uredna evidencija.

Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara postavlјaju se u objektima na pristupačna, vidlјiva i propisno obeležena mesta i mogu da se koriste samo za potrebe lokalizovanja i gašenja požara.

Oprema za gašenje požara mora ispunjavati zahteve za označavanje lokacije i identifikaciju opreme za gašenje požara propisane Pravilnikom o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i zdravlјe na radu.

Lica osposoblјena za poslove zaštite od požara

Član 11.

Lice koje je stručno osposoblјeno za sprovođenje zaštite od požara i zaposleno na poslovima zaštite od požara ima sledeće dužnosti:

 1. sprovodi preventivne mere zaštite od požara utvrđene Zakonom, drugim propisima i ovim pravilima,

 2. za vreme dežurstva obilazi objekat, prostorije, postrojenja, uređaje i instalacije, a posebno mesta gde postoji veća mogućnost izbijanja požara, i o uočenim nedostacima odmah izveštava rukovodioca i istovremeno preduzima sve potrebne mere radi sprečavanja nastajanja neželјenih posledica,

 3. redovno kontroliše funkcionisanje uređaja za automatsku dojavu i automatsko gašenje požara, ukoliko su instalirani, i u slučaju neispravnosti odmah preduzima potrebne mere za sprečavanje neželјenih posledica i dovođenje uređaja u ispravno stanje,

 4. utvrđuje broj i razmeštaj protivpožarnih aparata, hidrantske i druge opreme, kontroliše njihovu ispravnost i preduzima potrebne mere radi njihove zamene, popravke, servisiranja i sličnih intervencija, o uočenim nedostacima blagovremeno izveštava rukovodioca i preduzima potrebne mere radi pune pripravnosti i sprečavanja neželјenih posledica,

 5. učestvuje u pripremi predloga pravila i drugih akata iz oblasti zaštite od požara i, posle njihovog donošenja, sprovodi tim aktima utvrđene mere,

 6. upozorava zaposlene u objektima na potrebu pridržavanja predviđenih mera zaštite od požara i u slučaju kada uoči da oni to ne čine i pored upozorenja, odmah izveštava rukovodioca,

 7. neposredno kontroliše sprovođenje utvrđenih ili naloženih mera zaštite od požara i u slučaju konstatovanja određenih nepravilnosti i nedostataka, zbog kojih postoji neposredna opasnost od izbijanja požara, bez odlaganja nalaže ili predlaže rukovodiocu Odelјenja zajedničkih poslova hitno otklanjanje uočenih nepravilnosti ili zabranu rada,

 8. učestvuje u pripremi programa i sprovođenju osnovne obuke zaposlenih i u praktičnoj proveri njihovih znanja iz oblasti zaštite od požara,

 9. redovno izveštava rukovodioca Odelјenja zajedničkih poslova o svim pojavama, promenama i problemima iz oblasti zaštite od požara i predlaže preduzimanje konkretnih mera,

 10. prati propise iz oblasti zaštite od požara, kao i tehnička dostignuća iz te oblasti i, u skladu s tim, predlaže i preduzima potrebne mere radi unapređenja zaštite od požara,

 11. predlaže i kontroliše sprovođenje mera i normativa zaštite od požara prilikom adaptacija, rekonstrukcija, popravki i servisiranja koje se vrše u objektima,

 12. redovno se obučava i stručno usavršava iz oblasti zaštite od požara i u tom cilјu pohađa sve organizovane kurseve, seminare, vežbe i druge oblike usavršavanja,

 13. u momentu preuzimanja dužnosti (dežurstva) uvek mora da bude psihofizički sposobno za obavlјanje poslova, jer u protivnom može biti udalјeno sa posla,

 14. o svim uočenim pojavama, promenama i problemima u objektu u kome dežura, a koji mogu ugroziti bezbednost objekta, imovine i lјudstva bez odlaganja obaveštava rukovodioca Odelјenja zajedničkih poslova, a u slučaju njegove odsutnosti ili nedostupnosti direktora,

 15. vodi propisane evidencije i

 16. obavlјa i druge poslove iz oblasti zaštite od požara.

Član 12.

Lice koje je stručno osposoblјeno za sprovođenje zaštite od požara i zaposleno na poslovima zaštite od požara za svoj rad, kao i vršenje dužnosti iz člana 11. odgovorno je rukovodiocu Odelјenja zajedničkih poslova i direktoru.

Član 13.

Radi efikasnijeg ostvarivanja cilјeva i zadataka zaštite lјudi i imovine od požara, direktor može obrazovati Komisiju za zaštitu od požara.

Komisija za zaštitu od požara ima predsednika, zamenika i jednog člana.

Komisija za zaštitu od požara:

 1. prati stanje organizovanosti, ostvarivanja i sprovođenja mera zaštite od požara, pokreće i usmerava mere i aktivnosti i utvrđuje predloge za unapređenje zaštite od požara,

 2. razmatra nalaze i rešenja nadležnih organa, predlaže mere i aktivnosti da se uočeni nedostaci blagovremeno otklone,

 3. informiše direktora o aktuelnim pitanjima iz oblasti zaštite od požara, podnosi periodične izveštaje o stanju zaštite od požara i predlaže preduzimanje potrebnih mera za sprovođenje i unapređenje zaštite od požara.

Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara

Član 14.

U slučaju izbijanja požara u objektu pravnog lica, radi bezbedne evakuacije lјudi i imovine i sprečavanja širenja požara, postupa se po Planu evakuacije i uputstvima za postupanje u slučaju požara (dalјe: Plan evakuacije).

Plan evakuacije donosi direktor na predlog Lica zaposlenog na poslovima zaštite od požara.

Plan evakuacije ističe se na vidlјivim mestima, u prizemlјu i na svakom od spratova, i to po jedan u svakom hodniku i u blizini svih izlaznih vrata.

Plan evakuacije sadrži i proračun maksimalnog broja lјudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekta.

Član 15.

Plan evakuacije sastoji se od tekstualnog dela čiju osnovnu sadržinu čine odredbe čl. 16. do 24. ovih pravila.

Plan evakuacije sastoji se i od grafičkog dela (crteža) sa sledećim osnovnom sadržinom: raspored prostorija; pravci kretanja ugroženih u slučaju evakuacije označeni strelicama u boji; numeracija prostorija, stepeništa i evakuacionih izlaza; mesta (naznačena i pristupačna) na kojima se nalaze klјučevi od onih izlaznih vrata koja su uobičajeno zaklјučana.

U grafički deo Plana evakuacije, pored sadržine iz stava 2. ovog člana, unose se po potrebi i mesto i raspored mobilne vatrogasne opreme, zidnih hidranata, razvodnih elektroormana i drugi korisni podaci, kao i legenda sa značenjem numeričkih i drugih znakova i simbola na crtežu.

Član 16.

U slučaju izbijanja požara evakuaciju lјudi i imovine i sprečavanje širenja požara organizuje i, s tim u vezi, preduzimanje potrebnih mera obezbeđuje Lice zaposleno na poslovima zaštite od požara, a u slučaju njegove odsutnosti dežurno lice.

O izbijanju požara hitno se obaveštavaju nadležni državni organ – vatrogasna služba i direktor Instituta.

Plan evakuacije, pored lica iz stava 1. ovog člana, sprovode rukovodeći i izvršilački sastav poslodavca koji se zatekao u objektu u momentu izbijanja požara.

Član 17.

Radi blagovremene detekcije i reagovanja u slučaju izbijanja požara u objektu pravnog lica koriste se uređaji i instalacije za gašenje požara, a mogu se koristiti uređaji i instalacije za automatsku dojavu i signalizaciju požara.

Zaposleni koji primeti požar dužan je da ga ugasi, a ako to ne može da učini bez opasnosti po sebe ili drugoga, dužan je da o požaru odmah obavesti nadležnog Rukovodioca odnosno Dežurnog, kao i teritorijalnu vatrogasnu jedinicu.

Član 18.

O nastalom požaru obaveštava se policijska stanica Ministarstva unutrašnjih poslova Smederevska Palanka, odnosno najbliža područna policijska uprava.

Član 19.

Evakuacijom lјudi i imovine i sprečavanjem širenja požara rukovodi nadležni Rukovodilac, odnosno Dežurni, ukoliko odgovorno lice u pravnom licu drukčije ne odredi, odnosno dok rukovođenje akcijom gašenja požara i spasavanje lјudi i imovine ne preuzme rukovodilac teritorijalne vatrogasne jedinice.

Rukovodilac akcije iz stava 1. ovog člana (dalјe: Rukovodilac akcije) odlučuje o načinu objavlјivanja evakuacije, rukovodeći se prevashodno potrebom da se objavlјivanjem ne izazove panika i da evakuacija bude uspešno sprovedena.

Evakuacija se vrši najbezbednijim i, po pravilu, propisno obeleženim putevima za izlazak iz objekta zahvaćenog požarom.

Član 20.

U slučaju izbijanja požara u objektu pravnog lica bez odlaganja se preduzimaju mere za gašenje požara. Zaposleni u pravnom licu dužni su da učestvuju u gašenju požara, spasavanju lјudi i ugrožene imovine.

Član 21.

Po saznanju o nastalom požaru preduzimaju se sledeće mere:

 1. Rukovodilac akcije daje znak za uzbunu radi gašenja požara, i to zvučnim signalom ili na drugi (uobičajeni) način, zavisno od opremlјenosti objekta pravnog lica,

 2. zaposleni koji se u vreme uzbune nalaze u objektu pravnog lica dužni su da odmah dođu na mesto požara,

 3. po dolasku na mesto požara Rukovodilac akcije procenjuje situaciju i odlučuje o načinu spasavanja lјudi i imovine i sprečavanju širenja požara, a naročito o evakuaciji, vrsti opreme i sredstava koja će upotrebiti i načinu gašenja požara, merama bezbednosti pri evakuaciji i gašenju požara, upotrebi zaštitne opreme, načinu snabdevanja vodom i drugim pitanjima od značaja za evakuaciju i sprečavanje širenja požara.

Član 22.

Za vreme požara svi prisutni ili pozvani zaposleni dužni su da izvršavaju naloge Rukovodioca akcije.

Član 23.

Posle nastanka požara i davanja znaka za uzbunu zabranjena je upotreba fiksnih telefona pravnog lica, izuzev za neodložne razgovore koji su u vezi sa nastalim požarom.

Član 24.

Gašenje požara i spasavanje lјudi i imovine vrši se dok se požar ne ugasi, odnosno spasavanje ne završi.

Zaposleni koji učestvuju u gašenju požara i spasavanju lјudi i imovine napuštaju mesto požara tek pošto se Rukovodilac akcije uveri da je požar ugašen i spasavanje uspešno završeno.

Po završenoj evakuaciji i intervenciji na sprečavanju širenja požara Rukovodilac akcije iz pravnog lica dužan je da sačini izveštaj o toku i rezultatima evakuacije i intervencije i dostavi ga donosiocu ovih pravila i odgovornom licu u pravnom licu.

Način osposoblјavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara

Član 25.

Osposoblјavanje zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara vrši se kroz osnovnu obuku i praktičnu proveru znanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara, koju pravno lice organizuje u skladu sa odredbama čl. 53. i 54. Zakona.

Zaposleni su dužni da prisustvuju obuci i proveri znanja iz oblasti zaštite od požara i da se u radu pridržavaju propisanih uputstava, upozorenja, zabrana, mera zaštite od požara, kao i da u slučaju požara pristupe gašenju požara.

Član 26.

Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara donosi direktor.

Sadržajem programa osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara obezbeđuje se sticanje osnovnih teoretskih i praktičnih znanja o: normativnom uređenju zaštite od požara; požarima; preventivnoj zaštiti od požara; sredstvima za gašenje požara; vatrogasnim spravama i opremi; taktici gašenja požara; sadržini ovih pravila, a posebno postupanju zaposlenih u slučaju izbijanja požara u objektu pravnog lica, odnosno evakuaciji i sprečavanju širenja požara.

Član 27.

Praktična provera znanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara vrši se proverom praktične obučenosti.

O proveri znanja zaposlenih sačinjava se zapisnik i vodi odgovarajuća evidencija.

Zaposleni koji ne zadovolјi na proveri znanja dužan je da se naknadno, a najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene provere, podvrgne ponovnoj proveri znanja.

Član 28.

Prilikom stupanja na rad svaki zaposleni mora biti upoznat sa ovim pravilima i obavešten da je dužan da prisustvuje obuci i proveri znanja iz čl. 25. do 27. ovih pravila.

Tehnička oprema i sredstva za gašenje požara

Član 29.

Za obavlјanje poslova zaštite od požara pravno lice sadrži tehničku opremu i sredstava za gašenje požara (zaštitne sprave i oprema, protivpožarni aparati, ostala oprema) o kojoj se vodi posebna evidencija.

Član 30.

O održavanju vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara staraju se zaposleni zaduženi ovom opremom.

Član 31.

Sredstva za gašenje požara moraju se nalaziti na označenim, vidlјivim i pristupačnim mestima, tzv. požarnim punktovima, u prostorijama i objektima i van njih i uvek biti u ispravnom stanju.

Aparati za gašenje požara moraju se kontrolisati po uputstvu proizvođača, a najmanje jedanput u toku šest meseci, odnosno godinu dana.

Servisiranje i kontrolno ispitivanje aparata za gašenje požara vrši se kod ovlašćene organizacije.

Član 32.

Vrsta opreme i sredstava za gašenje požara i njihov razmeštaj bliže se utvrđuju pojedinačno za svaki objekat u grafičkom delu Plana evakuacije, shodno članu 15. ovih pravila.

Prelazne i završne odredbe

Član 33.

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavlјivanja na oglasnoj tabli Instituta za povrtarstvo.

U Smederevskoj Palanci, 28.08.2020. godine

Za Upravni odbor Predsednik


Prof.dr. Ivica Radović, s.r.