Ovaj Pravilnik stupio je na snagu 05.09.2020. godine

Na osnovu člana 49. stav 2. Zakona o javnim nabavkama „Službeni glasnik RS“, broj 91/2019, u dalјem tekstu Zakon) Upravni odbor Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka na sednici održanoj dana 28.08.2020. godine doneo je

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke unutar Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju:

 1. način planiranja javnih nabavki,

 2. sprovođenje postupka javne nabavke

 3. praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci

 4. način komunikacije, pravila, obaveze i odgovornost lica i organizacionih jedinica

 5. način planiranja i sprovođenja javnih nabavki koje su izezete od primene Zakona o javnim nabavkama

Naručiocem u smislu ovog pravilnika smatra se ustanova Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka.

Član 2.

Pravilnik je namenjen svim organizacionim jedinicama i funkcijama u Institutu koje su, u skladu sa važećom regulativom, Statutom, Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i drugim unutrašnjim opštim aktima, uklјučeni u planiranje nabavki, sprovođenje postupaka javnih nabavki, izvršenje ugovora i kontrolu javnih nabavki.

Član 3.

Javna nabavka koja je izuzeta od primene Zakona o javnim nabavkama je nabavka predmeta nabavke, koji je takođe potreban za obavlјanje delatnosti Instituta, a na koju se ne primenjuju odredbe Zakona po osnovu opštih izuzetaka od nabavke, posebnih izuzetaka za javne naručioce, ugovore subvencionisane ili sufinansirane od strane javnih naručilaca, kao i nabavke čija je procenjena vrednost ispod pragova određenih Zakonom o javnim nabavkama.

Izuzeci od primene Zakona o javnim nabavkama preciznije su određeni u čl. 11, 12, 13, 14, 15. i 27. Zakona o javnim nabavkama.

Nabavke čija je procenjena vrednost ispod pragova određenih Zakonom o javnim nabavkama predstavlјaju nabavke dobara, usluga i sprovođenje konkursa za dizajn, čija je procenjena vrednost manja od 1.000.000 dinara i nabavka radova čija je procenjena vrednost manja od 3.000.000 dinara.

U slučajevima nabavki koje su izuzete od primene Zakona naručilac primenjuje načela određena Zakonom u skladu sa ovim Pravilnikom.

U pogledu javnih nabavki koje su izuzete od primene Zakona o javnim nabavkama naručilac vrši njihovo evidentiranje i objavlјivanje sledećih podataka:

 1. Osnov za izuzeće,

 2. Vrsta predmeta javne nabavke,

 3. Ukupan broj zaklјučenih ugovora,

 4. Ukupna ugovorena vrednost bez poreza na dodatu vrednosti,

 5. Ukupna ugovorena vrednost sa porezom na dodatu vrednost.

Objavlјivanje podataka o izuzetim javnim nabavkama vrši se zbirno u roku do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu, na portalu Javnih nabavki.

II CILjEVI JAVNIH NABAVKI

Član 4.

Cilј postupka javne nabavke je da se nabavke sprovode u skladu sa Zakonom, da se obezbedi jednakost, konkurencija i zaštita ponuđača od bilo kog vida diskriminacije, da se obezbedi blagovremeno pribavlјanje dobara, usluga i radova odgovarajućeg kvaliteta, po najpovolјnijoj ceni uz najniže troškove i u skladu sa objektivnim potrebama Instituta.

Opšti cilјevi ovog pravilnika su:

 1. jasno i precizno uređivanje i usklađivanje obavlјanja svih poslova javnih nabavki, a naročito planiranja, sprovođenja postupka i praćenja izvršenja ugovora o javnim nabavkama;

 2. utvrđivanje obaveze pisane komunikacije u postupku javne nabavke i u vezi sa obavlјanjem poslova javnih nabavki;

 3. evidentiranje svih radnji i akata tokom planiranja, sprovođenja postupka i izvršenja ugovora o javnim nabavkama;

 4. uređivanje ovlašćenja i odgovornosti u svim fazama javnih nabavki;

 5. kontrola planiranja, sprovođenja postupka i izvršenja javnih nabavki;

 6. definisanje uslova i načina profesionalizacije i usavršavanja zaposlenih koji obavlјaju poslove javnih nabavki, sa cilјem pravilnog, efikasnog i ekonomičnog obavlјanja poslova iz oblasti javnih nabavki;

 7. definisanje opštih mera za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama.

Naručilac će u primeni Zakona i ovog pravilnika postupati na ekonomičan i efikasan način, obezbediti konkurenciju, jednak položaj svih privrednih subjekata, bez diskriminacije, i postupati na transparentan i proporcionalan način.

Član 5.

Sve organizacione jedinice i funkcije u postupku primene ovog pravilnika dužne su da primenjuju i druga opšta akta koja se kod naručioca primenjuju.

Član 6.

Postupak javnih nabavki sprovodi se na način da se obezbeđuje poštovanje načela javnih nabavki određenih Zakonom: načela efikasnosi i ekonomičnosti, načela obezbeđivanja konkurencije, načela transparentnosti postupka javne nabavke, načela jednakosti ponuđača, načela zaštite životne sredine i obezbeđivanja energetske efikasnosti.

Naručilac će se starati da tokom izvršavanja ugovora svi privredni subjekti poštuju obaveze u oblasti zaštite životne sredine, socijalnog i radnog prava, kao i obaveze iz kolektivnih ugovora, odnosno odredbe međunarodnog prava vezanog za zaštitu životne sredine, socijalno i radno pravo.

III KOMUNIKACIJA

Član 7.

Komunikacija u postupku javne nabavke i u vezi sa obavlјanjem poslova javnih nabavki odvija se pisanim putem, po pravilu putem Portala javnih nabavki, a kada je to neophodno putem pošte, kurirske službe ili elektronske pošte.

Pravilo o pisanom načinu odvijanja komunikacije sprovodi se kako u komunikaciji unutar Instituta, tako i u komunikaciji sa zainteresovanim licima, ponuđačima i dobavlјačima.

Komunikacija se obavlјa elektronskim putem uvek kada je to moguće.

Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavlјen elektronskim putem, strana koja je izvršila dostavlјanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna da učini.

Komunikacija naručioca i privrednih subjekata u postupku javne nabavke izuzetno može dase vrši usmenim putem ako se ta komunikacija ne odnosi na bitne elemente postupka javne nabavke i ako zakonom drugačije nije propisano, pod uslovom da je njena sadržina u zadovolјavajućoj meri dokumentovana.

IV MERE ZA SPREČAVANјE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA

Član 8.

Sva lica koja učestvuju u postupku nabavke u obavezi su da preduzimaju mere za sprečavanje korupcije i sukoba interesa u postupku nabavki definisane Zakonom i ovim pravilnikom.

Sve radnje preduzete u postupku moraju se pismeno evidentirati od strane lica koje ih preduzima.

Lica koja učestvuju u postupku nabavke dužna su da izvrše nalog odgovornog lica, u skladu sa uputstvom koje mu je dato, osim u slučaju kada je dati nalog u suprotnosti sa Zakonom.

U slučaju kada je nalog u suprotnosti sa zakonom, lica angažovana na poslovima javnih nabavki dužna su da ukažu na nepravilnosti, da odbiju izvršenje takvog naloga i o tome obaveste odgovorno lice.

Član 9.

Odelјenje zajedničkih poslova ili bilo koje drugo lice radno angažovano u Institutu, koje ima podatke o postojanju korupcije u javnim nabavkama dužno je da o tome odmah obavesti Kancelariju za javne nabavke, Agenciji za borbu protiv korupcije i nadležno tužilaštvo.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da u slučaju saznanja o povredi konkurencije prijave podatke organizaciji nadležnoj za zaštitu konkurencije.

Član 10.

Zabranjeno je zaklјučivanje ugovora o javnoj nabavci sa ponuđačem, u slučaju postojanja sukoba interesa, ukoliko je postojanje sukoba interesa uticalo ili je moglo uticati na odlučivanje u postupku javne nabavke.

Pojam sukoba interesa određeno je u čl. 50. Zakona o javnim nabavkama.

V PLANIRANјE

Član 11.

Plan javnih nabavki donosi se na godišnjem nivou i sadrži obavezne elemente određene Zakonom i podzakonskim aktom.

Planiranje nabavki za narednu godinu odvija se paralelno sa izradom finansijskog plana za narednu godinu.

Plan javnih nabavki donosi nadležni organ Instituta početkom godine za tekuću godinu, poštujući pravila o njegovom sačinjavanju i objavlјivanju na Portalu javnih nabavki koja su propisana Zakonom i podzakonskim aktom.

Pored plana javnih nabavki iz stava 1. ovog člana, posebno se planiraju i nabavke na koje se Zakon ne primenjuje iz člana 11, 12, 13, 14, 15. i 27. Zakona, priprema se poseban plan izuzetih nabavki koji sadrži podatke o ukupnoj vrednosti nabavki po svakom osnovu za izuzeće.

Na osnovu usaglašenog predloga plana javnih nabavki organizacionih jedinica, Odelјenje zajedničkih poslova izrađuje predlog godišnjeg plana javnih nabavki Instituta, kojeg dostavlјa direktoru Instituta.

Sva lica koja učestvuju u procesu planiranja javne nabavke ili daju podatke na osnovu kojih se određuje predmet nabavke odgovorna su za svaku radnju preduzetu u toku planiranja.

Objedinjen predlog godišnjeg plana javnih nabavki direktor predlaže Upravnom Odboru Instituta radi usvajanja.

Formu plana javnih nabavki i način objavlјivanja na Portalu javnih nabavki bliže uređuje Kancelarija za javne nabavke.

Godišnji plan javnih nabavki donosi Upravni Odbor Instituta.

Plan javnih nabavki se nakon donošenja dostavlјa svim organizacionim jedinicama.

Usvojeni plan javnih nabavki zaposleni u Odelјenju zajedničkih poslova izrađuju u elektronskoj formi i objavlјuju na Portalu javnih nabavki u roku od 10 dana od dana njegovog donošenja, kao i na internet stranici Instituta.

Član 12.

Izmene i dopune plana javnih nabavki donose se u postupku koji je propisan za donošenje plana javnih nabavki i nosilac planiranja ih objavlјuje na Portalu javnih nabavki u roku od deset dana od dana donošenja.

Izmene procenjene vrednosti određene javne nabavke za više od 10% ili izmena predmeta nabavke, kao i planiranje nove javne nabavke smatra se izmenom plana javne nabavke.

Izmene plana javne nabavke moraju biti vidlјive i obrazložene u odnosu na osnovni plan. Izmene plana javnih nabavki lice zaposleno na poslovima javnih nabavki objavlјuje na Portalu javnih nabavki u roku od 10 dana od dana donošenja.

Naručilac nije dužan da objavi procenjenu vrednost javne nabavke i podatke iz plana javnih nabavki koji predstavlјaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka.

Član 13.

Kriterijumi koji se primenjuju za planiranje svake nabavke su:

 1. da li je predmet nabavke u funkciji obavlјanja delatnosti i u skladu sa planiranim cilјevima koji su definisani u relevantnim dokumentima (propisi, standardi, godišnji programi poslovanja, usvojene strategije i akcioni planovi...)

 2. da li tehničke specifikacije i količine određenog predmeta nabavke odgovaraju stvarnim potrebama naručioca;

 3. da li je procenjena vrednost nabavke odgovarajuća s obzirom na cilјeve nabavke, a imajući u vidu tehničke specifikacije, neophodne količine i stanje na tržištu (cena i ostali uslovi nabavke);

 4. da li nabavka ima za posledicu stvaranje dodatnih troškova, kolika je visina i kakva je priroda tih troškova i da li je kao takva isplativa;

 5. da li postoje druga moguća rešenja za zadovolјenje iste potrebe i koje su prednosti i nedostaci tih rešenja u odnosu na postojeće;

 6. stanje na zalihama, odnosno praćenje i analiza pokazatelјa u vezi sa potrošnjom dobara (dnevno, mesečno, kvartalno, godišnje i sl);

 7. prikuplјanje i analiza postojećih informacija i baza podataka o dobavlјačima i zaklјučenim ugovorima;

 8. praćenje i poređenje troškova održavanja i korišćenja postojeće opreme u odnosu na troškove nove opreme, isplativost investicije, isplativost remonta postojeće opreme i sl;

 9. troškovi životnog ciklusa predmeta javne nabavke (trošak nabavke, troškovi upotrebe i održavanja, kao i troškovi odlaganja nakon upotrebe);

 10. rizici i troškovi u slučaju nesprovođenja postupka nabavke, kao i troškovi alternativnih rešenja.

Član 14.

Organizaciona jedinica koja je zadužena za koordinaciju postupka planiranja (u dalјem tekstu: nosilac planiranja), pre početka postupka prijavlјivanja potreba za predmetima nabavki, dostavlјa ostalim učesnicima instrukcije za planiranje.

Sve organizacione jedinice Instituta dostavlјaju u pismenom obliku planirane potrebe nabavke za narednu godinu, u skladu sa instrukcijama datim od strane nosioca planiranja.

Nosilac planiranja je Odelјenje zajedničkih poslova koja Plan dostavlјa Direktoru na odobravanje.

Predmet javne nabavke su dobra, usluge ili radovi koji su određeni u skladu sa Zakonom i Opštim rečnikom nabavki.

Nosilac planiranja opisuju predmet nabavke (tehničke specifikacije) na takav način da nakon okončanog postupka dobiju upravo ono dobro/uslugu/radove koje su želeli, uz ograničenje da opis predmeta javne nabavke treba da bude takav da ne vodi smanjenoj konkurenciji među ponuđačima i da odgovara objektivnim potrebama naručioca.

Član 15.

Ispitivanje tržišta sprovode stručna lica, predstavnici organizacionih jedinica, inicijatori planiranja u saradnji sa Odelјenjem zajedničkih poslova.

Istraživanje tržišta se sprovodi na neki od sledećih načina:

 1. ispitivanjem prethodnih iskustava u nabavci ovog predmeta nabavke (postojeće informacije i baze podataka o dobavlјačima i ugovorima);

 2. istraživanjem putem interneta (cenovnici ponuđača, Portal javnih nabavki, sajtovi drugih naručilaca, sajtovi nadležnih institucija za objavu relevantnih informacija o tržišnim kretanjima...);

 3. ispitivanje iskustava drugih naručilaca;

 4. primarno sakuplјanje podataka (ankete, upitnici...)

 5. na drugi pogodan način, imajući u vidu svaki predmet nabavke pojedinačno.

Član 16.

Procenjena vrednost javne nabavke iskazuje se u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost.

Procenjena vrednost javne nabavke obuhvata ukupni plativi iznos ponuđaču.

Procenjena vrednost javne nabavke mora biti zasnovana na sprovedenom istraživanju tržišta koje uklјučuje proveru cene, kvaliteta, garancije, održavanja i slično, i mora biti validna u vreme pokretanja postupka.

Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara čija se nabavka periodično ponavlјa reguliše član 32. Zakona.

Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke usluga čija se nabavka periodično ponavlјa reguliše član 33. Zakona.

Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke radova reguliše član 34. Zakona.

Procenjena vrednost javne nabavke ne može se određivati, niti se može deliti istovrsna javna nabavka na više nabavki s namerom izbegavanja primene Zakona ili pravila određivanja vrste postupka u odnosu na procenjenu vrednost javne nabavke. Istovrsna javna nabavka je nabavka koja ima istu ili sličnu namenu, pri čemu isti ponuđači u odnosu na prirodu delatnosti koju obavlјaju mogu da je ispune.

Odelјenje zajedničkih poslova objedinjuje sve nabavke koje imaju istu ili sličnu namenu, pri čemu isti ponuđači u odnosu na prirodu delatnosti koju obavlјaju mogu da je ispune.

Na osnovu utvrđenih potreba za dobrima, uslugama i radovima za realizaciju planiranih aktivnosti u Institutu, Odelјenje zajedničkih poslova utvrđuje ukupne specifikacije dobara, usluga i radova.

Utvrđene specifikacije predstavlјaju osnov za ispitivanje tržišta.

Član 17.

Nosilac planiranja, nakon utvrđivanja specifikacije svih predmeta nabavki, određuje ukupnu procenjenu vrednost istovrsnih predmeta nabavki na nivou čitavog naručioca.

Nosilac planiranja određuje vrstu postupka za svaki predmet javne nabavke, u skladu sa ukupnom procenjenom vrednošću istovrsnog predmeta nabavke, i u skladu sa drugim odredbama Zakona, te osnovanost izuzeća od primene Zakona u skladu sa čl. 11, 12, 13, 14, 15. i 27. Zakona.

U skladu sa prethodno definisanom vrstom postupka, nosilac planiranja objedinjuje istovrsna dobra, usluge i radove u jedinstveni postupak, gde god je to moguće, imajući u vidu dinamiku potreba i plaćanja.

Član 18.

Uvek kada je to moguće i svrsishodno sa stanovišta cilјeva nabavke, predmet javne nabavke se oblikuje po partijama, pri čemu će partija predstavlјati istovrsnu celinu dobara, usluga i radova.

Kad je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, naručilac određuje procenjenu vrednost svake partije.

Procenjena vrednost javne nabavke oblikovane po partijama uklјučuje procenjenu vrednost svih partija, za period za koji se zaklјučuje ugovor.

Naručilac ne može da izbegne primenu ovog zakona za pojedinu partiju, ako je zbir vrednosti svih partija jednak ili veći od iznosa iz člana 27. stav 1. tačka 1) Zakona.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, naručilac ne mora da primenjuje odredbe ovog zakona na nabavku jedne ili više partija ako je pojedinačna procenjena vrednost te partije manja od 300.000 dinara za dobra ili usluge, odnosno manja od 500.000 dinara za radove i ako ukupna procenjena vrednost svih tih partija nije veća od iznosa iz člana 27. stav 1. tačka 1) Zakona.

Član 19.

U slučaju kvalifikacionog postupka, okvirnog sporazuma i sistema dinamične nabavke, procenjena vrednost javne nabavke određuje se kao vrednost svih ugovora predviđenih za vreme trajanja liste kandidata, okvirnog sporazuma, odnosno sistema dinamične nabavke.

Nakon utvrđivanja svih predmeta nabavki, Odelјenje zajedničkih poslova određuje ukupnu procenjenu vrednost istovrsnih predmeta nabavki na nivou Instituta.

Odelјenje zajedničkih poslova u saradnji sa nosiocima nabavki određuje vrstu postupka imajući u vidu vrstu i specifičnost predmeta javne nabavke, dostupnost, dinamiku i procenjenu vrednost.

Član 20.

Organizacione jedinice određuju period na koji se ugovor o javnoj nabavci zaklјučuje u skladu sa važećim propisima i realnim potrebama naručioca, načelom ekonomičnosti i efikasnosti, a kao rezultat istraživanja tržišta svakog predmeta nabavke.

Dinamiku pokretanja postupaka javnih nabavki određuje nosilac planiranja, u skladu sa prethodno definisanim okvirnim datumima zaklјučenja ugovora, a imajući u vidu vrstu postupka javne nabavke koji se sprovodi za svaki predmet nabavke, objektivne rokove za pripremu i dostavlјanje ponuda, kao i propisane rokove za zahtev za zaštitu prava.

Organizacione jedinice, kao rezultat istraživanja tržišta svakog predmeta nabavke, određuju da li je opravdano (moguće ili objektivno) sprovesti rezervisanu javnu nabavku.

Naručilac je dužan da u javnom pozivu navede, ukoliko se sprovodi nabavka sa rezervisanim pravom učešća, da se sprovodi rezervisana javna nabavka.

Obezbeđivanje konkurencije

Član 21.

Konkurencija u svim postupcima javne nabavke obezbeđuje se u skladu sa Zakonom, uz obavezu primene načela transparentnosti postupka javne nabavke.

U postupku javne nabavke neophodno je odrediti uslove za učešće u postupku, tehničke specifikacije i kriterijume za dodelu ugovora na način koji obezbeđuje učešće što većeg broja ponuđača i podnosioca prijava i koji ne stvara diskriminaciju među ponuđačima.

U cilјu obezbeđivanja konkurencije, u otvorenom postupku za javnu nabavku čija je vrednost niža od vrednosti iz člana 52 stava 3 tač. 3) i 4) poziv može da se uputi privrednim subjektima koja su prema saznanjima naručioca sposobna da izvrše nabavku.

U slučaju nabavki na koje se Zakon ne primenjuje poziv se upućuje, uvek ako je to moguće, na adrese najmanje tri lica koja su prema saznanjima naručioca sposobna da izvrše nabavku, a kada god je moguće i na adrese većeg broja lica.

Do saznanja o potencijalnim ponuđačima koji mogu da izvrše predmet javne nabavke, dolazi se istraživanjem tržišta na način određen u delu planiranja nabavki.

Član 22.

Nosioci planiranja, u delu koji su planirali, prate izvršenje plana javnih nabavki i izveštavaju Odelјenje zajedničkih poslova.

Nosioci planiranja dostavlјaju Odelјenju zajedničkih poslova podatke o realizaciji plana za određene postupke.

VI SPROVOĐENјE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Ovlašćenja i odgovornosti u sprovođenju postupka javne nabavke

Član 23.

Odelјenje zajedničkih poslova koordinira radom komisije za javnu nabavku, pruža joj stručnu pomoć uvezi sa sprovođenjem postupka i obavlјa druge aktivnosti u vezi sa sprovođenjem postupka javne nabavke.

Odelјenje zajedničkih poslova sačinjava odluku o pokretanju postupka i rešenje o obrazovanju komisije, u saradnji sa nosiocem nabavke i dostavlјa ih na potpis direktoru Instituta.

Komisija za javnu nabavku sačinjava sva akta koji su navedeni u Rešenju u obrazovanju komisije za javnu nabavku i odgovorna je za postupanje u rokovima. Preostala akta u postupku javne nabavke sačinjava Odelјenje zajedničkih poslova.

Odelјenje zajedničkih poslova u postupku donošenja Plana javnih nabavki i u trenutku pokretanja postupka javne nabavke potvrđuje da su sredstva u finansijskom planu obezbeđena.

Odelјenje zajedničkih poslova je odgovorna za donošenje odluka i rešenja u postupku javne nabavke i za postupanje u rokovima za zaklјučenje ugovora o javnoj nabavci.

Za oblikovanje javne nabavke po partijama zaduženi su Odelјenje zajedničkih poslova i korisnik nabavke.

Za određivanje dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke zadužena je komisija za javnu nabavku.

Za tehničke specifikacije predmeta javne nabavke zadužen je korisnik nabavke, koji je dužan da sastavi tehničke specifikacije i parafira svaku njihovu stranicu.

Kriterijume za dodelu ugovora, elemente kriterijuma, metodologiju za dodelu pondera za svaki element kriterijuma, način navođenja, opisivanja i vrednovanja elemenata kriterijuma u konkursnoj dokumentaciji propisuje komisija za javnu nabavku.

Utvrđivanje uporedivosti ponuđene cene sa tržišnom cenom vrši komisija, kao i model ugovora, a ukoliko model ugovora zahteva posebna stručna znanja, komisija može zahtevati stručnu pomoć organizacionih jedinica.

Za postupanje sa zahtevom za zaklјučenje ugovora, za postupanje u rokovima za zaklјučenje ugovora, kao i za prikuplјanje podataka, sačinjavanje i dostavlјanje izveštaja o javnim nabavkama Kancelariji za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji odgovorna je Odelјenje zajedničkih poslova.

Zahtev za pokretanje postupka javne nabavke

Član 24.

Zahtev za pokretanje postupka javne nabavke podnosi rukovodilac organizacione jedinice koja je korisnik nabavke (u dalјem tekstu: podnosilac zahteva) Odelјenju zajedničkih poslova.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se ukoliko je javna nabavka predviđena Planom javnih nabavki naručioca za tekuću godinu.

Podnosilac zahteva podnosi zahtev iz stava 1. ovog člana, na obrascu koji utvrđuje Odelјenje zajedničkih poslova.

Podnosilac zahteva dužan je da odredi predmet javne nabavke, procenjenu vrednost, tehničke specifikacije, tako da ne koristi diskriminatorske uslove.

Zahtev iz stava 1. ovog člana je uredan ukoliko je javna nabavka predviđena Planom javnih nabavki naručioca i finansijskim planom za tekuću godinu, i ukoliko su uz zahtev priložene tehničke karakteristike i kriterijum za izbor najpovolјnije ponude.

Ukoliko podneti zahtev sadrži nedostatke, isti se bez odlaganja vraća podnosiocu zahteva na ispravku i/ili dopunu, koja mora biti učinjena u roku koji odredi Odelјenje zajedničkih poslova.

U izuzetnim slučajevima, kada javnu nabavku nije moguće unapred planirati ili iz razloga hitnosti, naručilac može da pokrene postupak javne nabavke i ako nabavka nije predviđena u planu javnih nabavki, u skladu sa čl. 88. st. 7. Zakona o javnim nabavkama.

Član 25.

Podnosilac zahteva uz zahtev za pokretanje postupka javne nabavke, dostavlјa obrazloženje za pokretanje pregovaračkog postupka bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda i potrebne dokaze, ukoliko smatra da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi za pokretanje ove vrste postupka.

Odelјenje zajedničkih poslova upućuje Kancelariji za javne nabavke zahtev za dobijanje mišlјenja o osnovanosti primene pregovaračkog postupka bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda, o čemu obaveštava podnosioca zahteva.

Odobravanje javne nabavke

Član 26.

Ukoliko podneti zahtev sadrži sve neophodne elemente, zahtev se dostavlјa na odobrenje ovlašćenom licu naručioca, koji potpisom overava podneti zahtev.

Postupanja po odobrenom zahtevu za pokretanje postupka javne nabavke

Član 27.

Na osnovu odobrenog zahteva, Odelјenje zajedničkih poslova sačinjava predlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke i predlog rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku, koji sadrže sve potrebne elemente propisane Zakonom.

Odluka i rešenje iz stava 1. ovog člana se zajedno sa zahtevom za pokretanje postupka javne nabavke dostavlјaju direktoru Instituta na potpis.

Imenovanje članova komisije za javnu nabavku odnosno lica koja sprovode postupak javne nabavke

Član 28.

Postupak javne nabavke sprovodi Komisija za javnu nabavku koja se obrazuje rešenjem direktora Instituta.

Ako procenjena vrednost javne nabavke ne prelazi iznos od 3.000.000 dinara, naručilac nije dužan da imenuje komisiju za javnu nabavku, u kom slučaju postupak javne nabavke sprovodi lice koje naručilac imenuje.

Komisija je dužna da u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, odlukom o pokretanju postupka i rešenjem kojim je obrazovana, sprovede sve radnje potrebne za realizaciju javne nabavke.

Rešenje iz stava 1. Ovog člana sadrži: imena članova komisije, njihovih zamena, definiše zadatke i sadrži sve ostale elemente propisane Zakonom.

Sastav komisije

Član 29.

Komisija za javnu nabavku ima najmanje tri člana, uvek neparan broj.

U komisiji za javnu nabavku jedan član mora da bude lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz pravne naučne oblasti na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno visoko obrazovanje koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili službenik za javne nabavke sa visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno visoko obrazovanje koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili lice koje je steklo sertifikat za službenika za javne nabavke do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Za člana komisije imenuje se lice koje ima odgovarajuća stručna znanja iz oblasti koja je predmet javne nabavke, kada je to potrebno.

Rešenjem se imenuju i zamenici članova komisije.

U postupcima javnih nabavki dobara, usluga ili radova čija je procenjena vrednost veća od trostrukog iznosa vrednosti pragova određenih Zakonom, službenik za javne nabavke mora biti član Komisije.

Članovi komisije imenuju se iz reda zaposlenih u Odelјenju zajedničkih poslova i korisnika nabavke, a mogu biti imenovani i članovi iz drugih organizacionih jedinica ukoliko za to postoji objektivna potreba.

Za članove komisije se imenuju lica koja imaju odgovarajuće stručno obrazovanje iz oblasti iz koje je predmet javne nabavke.

Ako naručilac nema zaposleno lice koje ima odgovarajuće stručno obrazovanje iz oblasti iz koje je predmet javne nabavke, u komisiju se može imenovati lice koje nije zaposleno kod naručica.

U komisiju se ne mogu imenovati lica koja mogu biti u sukobu interesa za predmet javne nabavke.

Nakon donošenja rešenja, članovi komisije potpisuju izjavu kojom potvrđuju da u predmetnoj javnoj nabavci nisu u sukobu interesa.

Član 30.

Komisija za javnu nabavku priprema konkursnu dokumentaciju na način utvrđen Zakonom i podzakonskim aktima, tako da ponuđači na osnovu iste mogu da pripreme prihvatlјivu i odgovarajuću ponudu.

Konkursna dokumentacija mora da sadrži elemente propisane podzakonskim aktom kojim su uređeni obavezni elementi konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki.

Tehnička specifikacija i projektna dokumentacija predstavlјaju tehničke zahteve u kojima su opisane karakteristike dobara, usluga i radova. Tehničke specifikacije moraju biti određene u skladu sa odredbama Zakona i drugih propisa koji regulišu oblast koja je predmet javne nabavke.

Član 31.

Komisija pre javnog objavlјivanja poziva i konkursne dokumentacije kontroliše saobraznost podataka iz konkursne dokumentacije sa podacima iz poziva za podnošenje ponuda i proverava da li konkursna dokumentacija sadrži sve elemente propisane Zakonom.

Član 32.

Zaposleni u Odelјenju zajedničkih poslova sa objavlјivanjem poziva za podnošenje ponuda objavlјuje konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i internet stranici, u skladu sa Zakonom.

Dodatne informacije ili pojašnjenja i izmene i dopune konkursne dokumentacije

Član 33.

Dodatne informacije ili pojašnjenja i potrebne izmene i dopune konkursne dokumentacije, sačinjava komisija za javnu nabavku.

Ukoliko je izmena izvršena u roku ne dužem od osam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, produžava se rok za podnošenje ponuda.

rivredni subjekt može u pisanoj formi putem Portala javnih nabavki da traži od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci, pri čemu može da ukaže naručiocu ukoliko smatra da postoje nedostaci ili nepravilnosti u dokumentaciji o nabavci, i to najkasnije:

 1. osmog dana pre isteka roka određenog za podnošenje ponuda ili prijava, za javnu nabavku čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova;

 2. šestog dana pre isteka roka za podnošenje ponuda ili prijava, za javnu nabavku čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova.

Ako je zahtev iz stava 1. ovog člana podnet blagovremeno naručilac dodatne informacije i pojašnjenja objavlјuje na Portalu javnih nabavki, odnosno stavlјa na raspolaganje na isti način kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnosiocu zahteva, a najkasnije:

 1. šestog dana pre isteka roka određenog za podnošenje ponuda ili prijava za javnu nabavku čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova;

 2. četvrtog dana pre isteka roka određenog za podnošenje ponuda ili prijava za javnu nabavku čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova i u postupcima u kojima je naručilac koristio mogućnost skraćenja rokova iz razloga hitnosti.

Član 34.

Dostavlјanje, prijem, kretanje i evidentiranje ponuda, prijava i drugih pismena u vezi sa postupkom javne nabavke i obavlјanjem poslova javnih nabavki (planiranje, sprovođenje postupka i izvršenje ugovora o javnoj nabavci), obavlјa se preko Portala javnih nabavki, a izuzetno ukoliko korišćenje Portala javnih nabavki nije moguće iz zakonom predviđenih osnova, preko Odelјenja zajedničkih poslova, u kome se pošta prima, otvara i pregleda, zavodi, raspoređuje i dostavlјa organizacionim jedinicama.

Svi zaposleni koji su imali uvid u podatke o dostavlјenim ponudama, dužni su da čuvaju kao poslovnu tajnu imena zainteresovanih lica, ponuđača, podnosilaca prijava, kao i podatke o podnetim ponudama, odnosno prijavama, do otvaranja ponuda, odnosno prijava.

Na postupak otvaranja ponuda primenjuje se Pravilnik o postupku otvaranja ponuda („Službeni glasnik RS“, broj 93/2020 od 01.07.2020).

U sprovođenju postupka primenjuju se o Pravilnik o o utvrđivanju sadržine standardnih obrazaca za objavlјivanje oglasa o javnoj nabavci preko Portala javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, broj 93/2020), Uputstvo o načinu slanja i objavlјivanja oglasa o javnoj nabavci („Službeni glasnik RS“, broj 93/2020) i Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, broj 93/2020).

Član 35.

U slučaju prijema putem pošte, pisarnici poštu prima zaposleni zadužen za prijem pošte, u skladu s rasporedom radnog vremena.

Primlјena pošta zavodi se u odgovarajućoj evidenciji istog dana kad je primlјena i pod datumom pod kojim je primlјena i odmah se dostavlјa u rad.

Član 36.

Elektronsku poštu druga lica dostavlјaju na imejl adrese koje su određene za prijem pošte u elektronskom obliku ili na drugi način, u skladu sa zakonom ili posebnim propisom.

Ako se pri prijemu, pregledu ili otvaranju elektronske pošte utvrde nepravilnosti ili drugi razlozi koji onemogućavaju postupanje po ovoj pošti (npr. nedostatak osnovnih podataka za identifikaciju pošilјaoca – imena i prezimena ili adrese, nemogućnost pristupa sadržaju poruke, format poruke koji nije propisan, podaci koji nedostaju i sl.), ta pošta se preko imejl naloga vraća pošilјaocu, uz navođenje razloga vraćanja.

Potvrda o prijemu elektronske pošte izdaje se korišćenjem imejl naloga (korisničke adrese) ili na drugi pogodan način.

Član 37.

Otvaranje ponuda u postupku javne nabavke je javno, osim u slučaju:

 1. kada naručilac primenjuje elektronsku licitaciju;

 2. kada je to potrebno radi zaštite podataka koji predstavlјaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavlјaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka.

Na otvaranju ponuda prisustvuje najmanje jedan član komisije za javnu nabavku ili lice iz člana 92. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača i druga lica.

Naručilac mora da omogući ovlašćenom predstavniku ponuđača koji fizički prisustvuje postupku javnog otvaranja ponuda da:

 1. na Portalu javnih nabavki izvrši uvid u obrazac ponude svih ponuđača i

 2. utvrdi da su delovi ponude koji su traženi u postupku javne nabavke, a koji ne mogu da se dostave elektronskim sredstvima putem Portala javnih nabavki podneti do isteka roka za podnošenje ponuda.

Portal javnih nabavki formira zapisnik o otvaranju ponuda i automatski ga stavlјa na raspolaganje naručiocu, čime se postupak otvaranja ponuda putem Portala javnih nabavki završava.

Način postupanja u fazi stručne ocene ponuda

Član 38.

Komisija za javnu nabavku je dužna da, nakon otvaranja ponuda, pristupi stručnoj oceni ponuda u skladu sa Zakonom, i o pregledu i oceni ponuda za javnu nabavku sačini izveštaj o stručnoj oceni ponuda.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana mora da sadrži naročito sledeće podatke:

 1. predmet javne nabavke;

 2. procenjenu vrednost javne nabavke ukupno i posebno za svaku partiju;

 3. osnovne podatke o ponuđačima;

 4. ponude koje su odbijene, razloge za njihovo odbijanje i ponuđenu cenu tih ponuda;

 5. ako je ponuda odbijena zbog neuobičajeno niske cene, detalјno obrazloženje – način na koji je utvrđena ta cena;

 6. način primene metodologije dodele pondera;

 7. naziv ponuđača kome se dodelјuje ugovor, a ako je ponuđač naveo da će nabavku izvršiti uz pomoć podizvođača i naziv podizvođača.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na izveštaj Komisije o stručnoj oceni ponuda.

Donošenje odluke u postupku

Član 39.

U skladu sa Izveštajem o stručnoj oceni ponuda, Komisija za javnu nabavku priprema predlog odluke o dodeli ugovora, predlog odluke o zaklјučenju okvirnog sporazuma, predlog odluke o obustavi postupka javne nabavke, odnosno predlog odluke o priznavanju kvalifikacije, koji mora biti obrazložen i mora da sadrži naročito podatke iz izveštaja o stručnoj oceni ponuda i uputstvo o pravnom sredstvu.

Rok iz stava 1. Ovog člana ne može biti duži od 25 dana od dana otvaranja ponuda, osim u slučajevima kada se rok zbog obimnosti i složenosti ponuda, odnosno složenosti dodele pondera može produžiti do 40 dana od dana otvaranja ponuda.

Odluka se objavlјuje na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Instituta u roku od tri dana od dana donošenja.

Rokovi za zaštitu prava teku od dana objavlјivanja na Portalu javnih nabavki.

Postupanje u slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava

Član 40.

Na postupak zaštite prava primenjuju se odredbe čl. 204-229. Zakona.

U slučaju potrebe za stručnom pomoći, komisija postupa u skladu sa odredbama Pravilnika.

Način postupanja u toku zaklјučivanja ugovora

Član 41.

Ugovor o javnoj nabavci, odnosno okvirni sporazum, zaklјučuje se nakon donošenja odluke o dodeli ugovora/okvirnog sporazuma, i ako u roku predviđenom Zakonom nije podnet zahtev za zaštitu prava ili je zahtev za zaštitu prava odbačen ili odbijen.

Odelјenje zajedničkih poslova upućuje u proceduru potpisivanja predlog ugovora, koji nakon pregleda i parafiranja u službi opštih o pravnih poslova, potpisuje odgovorno lice.

Ugovor se sačinjava u dovolјnom broju primeraka, prema potrebi.

Član 42.

Potpisani ugovor se dostavlјa ponuđaču kome je dodelјen ugovor u roku ne dužem od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Ako ponuđač kojem je dodelјen ugovor odbije da zaklјuči ugovor o javnoj nabavci, ugovor se može zaklјučiti sa prvim sledećim najpovolјnijim ponuđačem.

Član 43.

Odelјenje zajedničkih poslova objavlјuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici obaveštenje o zaklјučenom ugovoru u roku od 5 dana od dana zaklјučenja ugovora/okvirnog sporazuma.

Član 44.

Prilikom sprovođenja nabavki na koje se zakon ne primenjuje zaklјučivanje ugovora nije obavezno.

Plaćanje se može vršiti na osnovu ispostavlјenog predračuna, a na odnose između strana primenjuju se odredbe kojima su regulisani obligacioni odnosi.

Član 45.

Nakon sprovedene nabavke, a najkasnije do 3. u mesecu koji sledi po isteku tromesečja, lice koje je sprovelo postupak javne nabavke dostavlјa Odelјenju zajedničkih poslova sledeće podatke:

 1. Naziv predmeta nabavke,

 2. Osnov za izuzeće,

 3. Procenjena vrednost,

 4. Ugovorena vrednost i

 5. Datum zaklјučenja ugovora/fakture.

Način pružanja stručne pomoći komisiji, odnosno licima koja sprovode postupak javne nabavke

Član 46.

Sve organizacione jedinice dužne su da u okviru svoje nadležnosti pruže stručnu pomoć komisiji koja sprovodi predmetni postupak javne nabavke.

Na isti način se postupa ukoliko postupak javne nabavke umesto komisije za javnu nabavku sprovodi službenik za javne nabavke.

Način postupanja u cilјu zaštite podataka i određivanje poverlјivosti

Član 47.

Odelјenje zajedničkih poslova, članovi komisije, kao i svi zaposleni koji su imali uvid u podatke o ponuđačima koje je kao poverlјive, u skladu sa Zakonom, ponuđač označio u ponudi, dužni su da iste čuvaju kao poverlјive i odbiju davanje informacije koja bi značila povredu poverlјivosti podataka dobijenih u ponudi.

Ne smatraju se poverlјivim dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i drugi podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.

Ponude i sva dokumentacija iz postupka nabavke, čuvaju se u Odelјenju zajedničkih poslova, koja je dužna da preduzme sve mere u cilјu zaštite podataka u skladu sa zakonom.

Svim licima koja učestvuju u sprovođenju postupka javne nabavke, odnosno u pripremi konkursne dokumentacije za javnu nabavku ili pojedinih njenih delova, zabranjeno je da trećim licima saopštavaju bilo koje nezvanične podatke u vezi sa javnom nabavkom.

Dokumentacija se čuva u Odelјenju zajedničkih poslova do izvršenja ugovora, nakon čega se dostavlјa nadležnoj organizacionoj jedinici na arhiviranje.

Određivanje poverlјivosti

Član 48.

U konkursnoj dokumentaciji može se zahtevati zaštita poverlјivosti podataka koji se ponuđačima stavlјaju na raspolaganje, uklјučujući i njihove podizvođače.

Podnosilac zahteva za pokretanje postupka navodi ukoliko je potrebno da se u konkursnoj dokumentaciji zahteva zaštita poverlјivosti podataka koje ponuđač stavlјa na raspolaganje, uklјučujući i njihove podizvođače.

Preuzimanje konkursne dokumentacije može se usloviti potpisivanjem izjave ili sporazuma o čuvanju poverlјivih podataka ukoliko ti podaci predstavlјaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavlјaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka.

Komisija je dužna da postupa sa poverlјivim podacima u skladu sa Zakonom.

Tromesečni izveštaj o sprovedenim postupcima i zaklјučenim ugovorima o javnim nabavkama

Član 49.

Po isteku tromesečja, a najkasnije do 10-tog dana u mesecu koji sledi po isteku tromesečja, lice zaposleno u Odelјenju zajedničkih poslova formira elektronski fajl izveštaja koji putem elektronske pošte dostavlјa Kancelariji za javne nabavke u rokovima propisanim Zakonom.

Čuvanje dokumentacije

Član 50.

Dokumentacija vezana za nabavke čuva se u skladu sa propisima koji uređuju oblast dokumentarne građe i arhiva, najmanje pet godina od isteka ugovorenog roka za izvršenje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavci, odnosno pet godina od donošenja odluke o obustavi postupka.

VI KONTROLA JAVNIH NABAVKI

Član 51.

Kontrolu javnih nabavki vrši rukovodioci organizacionih jedinica, lice zaduženo za javne nabavke i zaposleni koji imaju stručna znanja iz oblasti predmeta javne nabavke i oblasti poslovanja naručioca.

Član 52.

Kontrola javnih nabavki obuhvata kontrolu mera, radnji i akata naručioca u postupku planiranja, sprovođenja postupka i izvršenja ugovora o javnoj nabavci, i to:

 1. postupka planiranja i celishodnosti planiranja konkretne javne nabavke sa stanovišta potreba i delatnosti naručioca;

 2. kriterijuma za sačinjavanje tehničke specifikacije;

 3. načina ispitivanja tržišta;

 4. opravdanosti dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke i kriterijuma za dodelu ugovora;

 5. načina i rokova plaćanja, avanse, garancije za date avanse;

 6. izvršenja ugovora, a posebno kvalitet isporučenih dobara i pruženih usluga, odnosno izvedenih radova;

 7. stanja zaliha;

 8. načina korišćenja dobara i usluga.

VII PRAĆENјE IZVRŠENјA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Određivanje lica za praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci

Član 53.

Rukovodilac organizacione jedinice u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci, pisanim nalogom imenuje lice/a koje/a će vršiti kvantitativni i kvalitativni prijem dobara, usluga ili radova, odnosno koje/a će vršiti ostale potrebne radnje u vezi sa praćenjem izvršenja ugovora o javnoj nabavci.

Prijem dobara, usluga i radova može se vršiti i komisijski. Komisiju rešenjem imenuje rukovodilac iz stava 1. ovog člana.

Pravila komunikacije sa drugom ugovornom stranom u vezi sa izvršenjem ugovora

Član 54.

Komunikacija sa drugom ugovornom stranom u vezi sa izvršenjem ugovora o javnoj nabavci odvija se isklјučivo pisanim putem, odnosno putem pošte ili elektronske pošte.

Pravila za potpisivanje dokumenata o izvršenom prijemu dobara, usluga ili radova

Član 55.

Lice/a koje/a je/su imenovano/a da vrši/e kvantitativni i kvalitativni prijem dobara, usluga ili radova, sačinjava/ju:

 1. zapisnik o kvantitativnom prijemu dobara, usluga ili radova, čime se potvrđuje prijem određene količine i tražene vrste dobara, usluga ili radova, kao i prijem neophodne dokumentacije (ugovor, otpremnica, ulazni račun i sl.) i

 2. zapisnik o kvalitativnom prijemu dobara, usluga ili radova, čime se potvrđuje da isporučena dobra, usluge ili radovi u svemu odgovaraju ugovorenim.

Zapisnici se potpisuju od strane zaposlenog/ih iz stava 1. ovog člana i ovlašćenog predstavnika druge ugovorne strane i sačinjavaju se u dva istovetna primerka, od čega po jedan primerak zadržava svaka ugovorna strana.

Pravila postupanja u slučaju reklamacija u vezi sa izvršenjem ugovora

Član 56.

U slučaju kada lice/a koje/a je/su imenovano/a da vrši/e radnje u vezi sa praćenjem izvršenja ugovora o javnim nabavkama utvrdi/e da količina ili kvalitet isporuke ne odgovara ugovorenom, ono/a ne sačinjava/ju zapisnik o kvantitativnom prijemu i zapisnik o kvalitativnom prijemu, već sačinjava/ju i potpisuje/ju reklamacioni zapisnik, u kome navodi/e u čemu isporuka nije u skladu sa ugovorenim.

Zapisnik se dostavlјa drugoj ugovornoj strani.

Postupanje po reklamaciji uređuje se ugovorom o javnoj nabavci, zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi i drugim propisima koji uređuju ovu oblast.

Prijem i overavanja računa i drugih dokumenata za plaćanje

Član 57.

Računi i druga dokumenta za plaćanje primaju se u skladu sa opštim aktima i istog dana se dostavlјaju organizacionoj jedinici u čijem su delokrugu poslovi kontrole i obrade računa, osim onih računa koji su naslovlјeni na organizacionu jedinicu u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci, kada se ti računi primaju na način utvrđen u stavu 5. ovog člana.

Posle prijema računa za isporučena dobra, pružene usluge ili izvedene radove, organizaciona jedinica u čijem su delokrugu poslovi kontrole i obrade računa kontroliše postojanje obaveznih podataka na računu koji su propisani zakonom, a kod uvoza dobara i kompletnost dokumentacije o izvršenom uvozu, kao i ugovorene rokove i uslove plaćanja.

Ako račun ne sadrži sve podatke propisane zakonom ili ako dokumentacija o izvršenom uvozu nije kompletna, organizaciona jedinica u čijem su delokrugu poslovi kontrole i obrade računa vraća račun izdavaocu računa.

Nakon opisane kontrole, račun se bez odlaganja dostavlјa organizacionoj jedinici u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci, radi kontrole podataka koji se odnose na vrstu, količinu, kvalitet i cene dobara, usluga ili radova. Posle kontrole ovih podataka, na računu se potpisuju zaposleni koji su u skladu sa pisanim nalogom izvršili kvantitativni i kvalitativni prijem dobara, usluga ili radova i rukovodilac organizacione jedinice u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci, čime potvrđuju tačnost tih podataka. Ovaj račun se nakon toga dostavlјa organizacionoj jedinici u čijem su delokrugu poslovi kontrole i obrade računa.

Kada se račun primi u organizacionoj jedinici u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci – kontrola i potpisivanje tog računa sprovodi se odmah, na opisan način, i dostavlјa se organizacionoj jedinici u čijem su delokrugu poslovi kontrole i obrade računa, koje naknadno vrši kontrolu iz stava 2. ovog člana.

U slučaju da se kontrolom iz stava 4. ovog člana utvrdi neispravnost računa – on se osporava, uz sačinjavanje službene beleške u kojoj se navode razlozi tog osporavanja i koju potpisuje rukovodilac organizacione jedinice u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci. Ova se beleška dostavlјa rukovodiocu organizacione jedinice u čijem su delokrugu poslovi kontrole i obrade računa, radi reklamacije izdavaocu tog računa.

Nakon izvršene kontrole i kompletiranja prateće dokumentacije za plaćanje, organiza-ciona jedinica u čijem su delokrugu poslovi kontrole i obrade računa račun obrađuje i dostavlјa na plaćanje organizacionoj jedinici u čijem su delokrugu poslovi računovodstva i finansija.

Postupak realizacije ugovorenih sredstava finansijskog obezbeđenja

Član 58.

U slučaju kada utvrdi razloge za realizaciju ugovorenih sredstava finansijskog obezbeđenja, organizaciona jedinica u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci, o tome bez odlaganja obaveštava Odelјenje zajedničkih poslova, uz dostavlјanje potrebnih obrazloženja i dokaza.

Odelјenje zajedničkih poslova proverava ispunjenost uslova za realizaciju ugovorenih sredstava finansijskog obezbeđenja i, ukoliko su za to ispunjeni uslovi, vrši realizaciju ugovorenih sredstava finansijskog obezbeđenja u skladu sa važećim propisima.

Pravila stavlјanja dobara na raspolaganje korisnicima unutar naručioca

Član 59.

Dobra se krajnjim korisnicima stavlјaju na raspolaganje na osnovu dokumenta – trebovanje, koji organizacionoj jedinici u čijem je delokrugu magacinsko poslovanje dostavlјaju rukovodioci organizacionih jedinica.

Dobra se dodelјuju na korišćenje na osnovu ličnog zaduženja zaposlenog sredstvima koja samo on koristi.

Dobra koja su dodelјena na korišćenje organizacionoj jedinici za obavlјanje poslova iz njenog delokruga a nisu pogodna za lično zaduženje, evidentiraju se po pripadnosti organizaci-onoj jedinici, na osnovu zaduženja rukovodioca organizacione jedinice.

Postupanje u vezi sa izmenom ugovora o javnoj nabavci

Član 60.

Organizaciona jedinica u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci, u slučaju potrebe za izmenom ugovora o javnoj nabavci, o tome obaveštava Odelјenje zajedničkih poslova.

Ukoliko druga ugovorna strana zahteva izmenu ugovora o javnoj nabavci, organizaciona jedinica u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci ovaj zahtev zajedno sa svojim mišlјenjem o potrebi i opravdanosti zahtevanih izmena, dostavlјa Odelјenju zajedničkih poslova.

Odelјenje zajedničkih poslova proverava da li su ispunjeni zakonom propisani uslovi za izmenu ugovora o javnoj nabavci.

Ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi za izmenu ugovora o javnoj nabavci, Odelјenje zajedničkih poslova izrađuje predlog odluke o izmeni ugovora i predlog aneksa ugovora, koje dostavlјa na potpis ovlašćenom licu.

Odelјenje zajedničkih poslova u roku od tri dana od dana donošenja, odluku objavlјuje na Portalu javnih nabavki i dostavlјa izveštaj Kancelariji za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

Izveštaj o izvršenju ugovora

Član 61.

Organizaciona jedinica u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora, sačinjava izveštaj o izvršenju ugovora, koji naročito sadrži:

 1. opis toka izvršenja ugovora;

 2. ukupnu realizovanu vrednost ugovora;

 3. uočene probleme tokom izvršenja ugovora;

 4. eventualne predloge za pobolјšanje.

Izveštaj o svim ugovorima koji su realizovani u tom tromesečju organizaciona jedinica iz stava 1. ovog člana dostavlјa Odelјenju zajedničkih poslova najkasnije do 5. u mesecu koji sledi po isteku tromesečja.

Otklanjanje grešaka u garantnom roku

Član 62.

Organizaciona jedinica u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci, u slučaju potrebe za otklanjanjem grešaka u garantnom roku, o tome obaveštava drugu ugovornu stranu.

Ukoliko druga ugovorna strana ne otkloni greške u garantnom roku u skladu sa ugovorom, organizaciona jedinica u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnim nabavkama o tome obaveštava Službu zajedničkih poslova.

Odelјenje zajedničkih poslova proverava ispunjenost uslova za realizaciju ugovorenog sredstva finansijskog obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku i, ukoliko su za to ispunjeni uslovi, obaveštava organizacionu jedinicu u čijem su delokrugu poslovi računovod-stva i finansija, koja realizuje sredstvo obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku.

Usavršavanje zaposlenih koji obavlјaju poslove javnih nabavki

Član 63.

Naručilac će omogućiti kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenih koji obavlјaju poslove javnih nabavki.

Završna odredba

Član 64.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja na oglasnoj tabli.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da se primenjuje Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke donet dana del.br. 14/02 donet dana 31.01.2020.

U Smederevskoj Palanci, 28.08.2020. godine

Za Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka Predsednik Upravnog odbora


Prof. Dr Ivica Radović, s.r.