ndjuric
Dr Nenad Đurić, Naučni savetnik i redovni profesor
Direktor

Dr Nenad A. Đurić rođen je 1971. godine u Pančevu, Republika Srbija.

Poljoprivredni fakultet u Beogradu, Ratarski odsek, završio je 1996. godine. Poslediplomske studije, na Ratarskom odseku Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, grupi Genetika i oplemenjivanje, završio je 2001. godine. Tema magistarskog rada bila je: “Genetička analiza nasleđivanja osobina hibrida F1 i F2 generacija nastalih dialelnim ukrštanjem sorata pšenice”. Doktorsku disertaciju odbranio je 18. decembra 2013. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, na Katedri za oplemenjivanje biljaka, pod naslovom: “Fenotipske promene i održanje genetičkog identiteta pri sortnoj reprodukciji pšenice”. U zvanje Naučni saradnik izabran je 18. decembra 2014. godine (broj: 660-01-00042/259), 18. maja 2020. godine (broj: 660-01-00001/1204) stiče zvanje Viši naučni saradnik, a 22. aprila 2024. godine (broj: 660-01-00001/2024-03/24) stiče zvanje Naučni savetnik.

U zvanje Docenta izabran je 25.11.2014. godine (broj: 2359/14), u zvanje Vanrednog profesora izabran je 30. decembra 2019. godine (broj: 1919/19), a u zvanje Redovnog profesora 05.09.2023. godine (broj: 637/23) za užu naučnu oblast "Biotehnologija u biljnoj proizvodnji", na Fakultetu za biofarming u Bačkoj Topoli, Megatrend univerzitetu Beograd. Od 01. maja 1996. kao stipendista Ministarstva prosvete i nauke raspoređen je u Institut PKB Agroekonomik. Od 01. januara 1998 zasniva stalni radni odnos u Institutu PKB Agroekonomik. U Institutu PKB Agroekonomik iz Padinske Skele bio je na sledećim pozicijama (1996-2000. Istraživač u Odeljenju za selekciju pšenice, od 2000-2002. Direktor Zavoda za ratarstvo i povrtarstvo, Instituta PKB Agroekonomik, od 2002-2005. Rukovodilac Odeljenja za selekciju pšenice, 2005-2013. Direktor Instituta PKB Agroekonomik, Padinska Skela, Beograd i od 2013-2014. Rukovodilac Odeljenja za strna žita, Instituta PKB Agroekonomik). Od 25. novenbra 2014. godine do 30. juna 2021. godine bio je zaposlen na Fakultetu za biofarming u Bačkoj Topoli, u zvanju vanrednog profesora. Od 01. jula 2021. godine zaposlen je u Institutu za povrtarstvo u Smederevskoj Palanci, u Odeljenju za genetiku i oplemenjivanje povrća. Od 22.03.2022. godine izabran je za direktora Instituta za povrtarstvo.

Kao autor/koautor, objavio je više od 250 bibliografskih jedinica, koje su citirane u domaćoj i stranoj naučnoj i stručnoj literaturi. Autor ili koautor je 10 priznatih i realizovanih sorata pšenice (6 sorata na međunarodnom nivou i 4 sorte na domaćem nivou), dve sorte tritikalea realizovane na domaćem nivou, dve sorte ječma realizovane na domaćem nivou, jedne sorte raži realizovane na domaćem nivou i dva hibrida kukuruza realizovanih na domaćem nivou i jedne sorte paprike.

Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama, simpozijumima i kongresima. Bio je angažovan u naučnoistraživačkom radu na većem broju projekata (4), u svojstvu člana istraživačkih timova. Bio je mentor, predsednik i član komisije za ocenu i odbranu većeg broja diplomskih radova, master radova i doktorskih disretacija na Fakultetu za Biofarming. Takođe je bio član komisija za izbor u istraživačka, naučna i nastavna zvanja.

Učestvovao je u definisanju i realizaciji programa međunarodnih i domaćih konferencija. Bio je recenzent zbornika radova sa skupova međunarodnog i nacionalnog značaja. Uradio je recenzije više radova za međunarodne i nacionalne naučne časopise, kao što su: Genetika, Zbornik radova Instituta PKB Agroekonomik, Journal of Agricultural Sciences, Ratarstvo i povrtarstvo, Agronomski glasnik, i Philippine Agricultural Scientist.

Dr Nenad Đurić je redovni član Evropske akademija nauka, Razvojne akademija poljoprivrede Srbije, Društva semenara i selekcionera Srbije, Društva inžinjera i tehničara Beograda. U nekoliko mandata je bio član Odbora za poljoprivredu Privredne komore Beograda i dva mandata od 2013-2021 član Komisija za priznavanje strnih žita, Ministrastvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Član naučnog i uređivačkog odbora domaćeg časopisa Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik i međunarodnog časopisa American Journal of Agriculture and Forestry.

Dr Nenad Đurić dobitnik je :

o Godišnje nagrade Privredne komore Beograda 2009. godine, za naučni doprinos i razvoj nauke kod individualnih proizvođača.

o Godišnje nagrade Opštine Žabari 2012. godine, za doprinos u razvoju poljoprivrede i unapređenja života na selu, na teritoriji Opštine Žabari.

o Godišnje nagrade Privredne komore Beograda za tehničko unapređenje: sorta ozimog tritikalea PKB Kardinal, za 2014. godinu.

o Godišnje nagrade Udruženja novinara za poljoprivredu AGROPRES, za unapređenje proizvodnje žita u R. Srbiji za 2017. godinu.

o Godišnje nagrade Udruženja plava šljiva, za unapređenje poljoprivrede opštine Despotovac u 2019.

Naučna oblast: Biotehničke nauke – poljoprivreda; uža naučna oblast: Oplemenjivanje biljaka, Semenarstvo.