Dr Veselinka Zečević, Naučni savetnik
Predsednik Naučnog veća

Dr Veselinka M. Zečević je rođena 1963. godine u Bijelom Polju, Crna Gora.

Poljoprivredni fakultet u Beogradu, Ratarski odsek, završila je 1986. godine. Diplomirala je sa diplomskim radom iz oblasti Oplemenjivanja biljaka na temu: “Analiza rodnosti novih hibrida kukuruza Instituta za kukuruz u 1984. godini”. Poslediplomske studije, na Ratarskom odseku Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, grupi Semenarstvo, završila je 1991. godine. Tema magistarskog rada bila je: “Proučavanje uticaja stepena zrelosti semena ozime pšenice na njegovu biološku i poljoprivrednu vrednost”. Doktorsku disertaciju odbranila je 15. novembra 1996. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za oplemenjivanje biljaka, pod naslovom: “Genetička identifikacija različitih sorti ozime pšenice (Triticum aestivum ssp. vulgare)”. U zvanje Naučni saradnik izabrana je 26. februara 1997. godine (broj: 06-00-6/764), a 19. juna 2002. godine (broj: 06-00-6/1901) stiče zvanje Viši naučni saradnik, dok je u zvanje Naučni savetnik izabrana 11. jula 2007. godine (broj: 06-00-69/222). U zvanje Redovnog profesora, na Fakultetu za biofarming u Bačkoj Topoli, Megatrend univerzitetu Beograd, izabrana je 28. maja 2008. godine (broj: 679/08) za užu naučnu oblast "Biotehnologija u biljnoj proizvodnji".

Od 09. maja 1988. godine bila je zaposlena u Institutu SRBIJA, Centru za strna žita Kragujevac, gde je radila 20 godina i stekla sva naučna zvanja. U Centru za strna žita je bila rukovodilac Laboratorije za ispitivanje tehnološkog kvaliteta žita i brašna (1988-2008) i rukovodilac Odseka za naučnoistraživački rad (2003 -2007). Od 28. maja 2008. godine do 30. aprila 2021. godine bila je zaposlena na Fakultetu za biofarming u Bačkoj Topoli, u zvanju redovnog profesora. Od 01. maja 2021. godine zaposlena je u Institutu za povrtarstvo u Smederevskoj Palanci, u Odeljenju za genetiku i oplemenjivanje povrća.

Kao autor/koautor, objavila je više od 300 bibliografskih jedinica, koje su citirane u domaćoj i stranoj naučnoj i stručnoj literaturi. Koautor je 4 sorte pšenice. Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama, simpozijumima i kongresima. Bila je angažovana u naučnoistraživačkom radu na većem broju projekata (18), u svojstvu rukovodioca istraživačkog tima i člana istraživačkih timova. Bila je mentor, predsednik i član komisije za ocenu i odbranu većeg broja diplomskih radova, master radova i doktorskih disretacija na Fakultetu za Biofarming. Takođe je bila predsednik ili član komisija za izbor u istraživačka, naučna i nastavna zvanja.

Učestvovala je u definisanju i realizaciji programa međunarodnih i domaćih konferncija. Bila je recenzent zbornika radova sa skupova međunarodnog i nacionalnog značaja i nacionalnih projekata. Uradila je recenzije većeg broja radova za međunarodne i nacionalne naučne časopise, kao što su: Genetika, Journal of Central European Agriculture, Journal of Plant Breeding and Crop Science, African Journal of Agriculture Research, African Journal of Biotechnology, Polish Journal of Natural Science, Kragujevac Journal of Science, Journal of Agricultural Sciences, Ratarstvo i povrtarstvo, Hemijska industrija, Ekonomika poljoprivrede, Philippine Agricultural Scientist.

Dr Veselinka Zečević je član Društva genetičara Srbije, Društva semenara i selekcionera Srbije i Razvojne akademije poljoprivrede Srbije.

Naučna oblast: Biotehničke nauke – poljoprivreda; uža naučna oblast: Oplemenjivanje biljaka, Semenarstvo, Tehnološki kvalitet strnih žita.