Dr Milan Ugrinović, Viši naučni saradnik

Rođen je 1978. godine u Beogradu.

Na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu diplomirao je 2008. godine, a doktorirao 2015. godine odbranivši doktorsku disertaciju Produktivnost boranije i združenih useva povrća u sistemu organske zemljoradnje.

Od 2008. godine zaposlen je u Institutu u Odeljenju za agrotehniku i fiziologiju povrća. Zadužen je za proizvodnju u zaštićenom prostoru, proizvodnju sertifikovanog organskog semena, ispitivanje biološke hranljive vrednosti sredstava za ishranu biljaka i oplemenjivača zemljišta koji se koriste na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru.

Autor ili koautor je više od 40 naučnih radova i saopštenja i 9 stručnih radova koji su štampani u domaćim i stranim časopisima. Učestvovao je na 10 nacionalnih i 7 međunarodnih naučnih skupova. Obavio je kraći studijski boravak u Kini. Član je Društva selekcionera i semenara Republike Srbije.

Uža oblast istraživanja: povrtarstvo, đubrenje, supstrati, proizvodnja rasada, azotofiksatori, posebni sistemi biljne proizvodnje, združivanje useva, održiva poljoprivreda, organska povrtarska proizvodnja.