Ovaj Pravilnik stupio je na snagu 05.09.2020. godine

Na osnovu čl. 23. st. 4. Statuta Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka, člana 20. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 73/2019) i čl. 13. i 14. Pravilnika o računovodstvenim politika Instituta za povrtarstvo Smedrevska Palanka, Upravni odbor Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka na svojoj VII sednici dana 28.08.2020. godine doneo je

Pravilnik o postupku sprovođenja popisa imovine i obaveza

Član 1.

Redovan popis imovina i obaveza u Institutu se vrši pri sastavlјanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, sa stanjem na dan bilansa.

Pored redovnog popisa imovina i obaveza, popis se vrši u sledećim slučajevima:

 1. primopredaja dužnosti računopolagača,

 2. promena prodajnih cena proizvoda i robe u maloprodajnom objektu,

 3. statusne promene,

 4. u drugom slučaju opravdane potrebe,

 5. u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 2.

Popis imovina i obaveza vrše komisije koje imenuje direktor.

Rešenjem o obrazovanju komisije određuju se i:

 1. dan na koji se popis vrši,

 2. period u kome će komisija vršiti popis,

 3. vreme za popis,

 4. rok za dostavlјanje izveštaja o izvršenom popisu,

U komisiju za popis ne može biti imenovano lice koje rukuje imovinom koja se popisuje, odnosno lice koje je zaduženo imovinom koja se popisuje.

U slučaju opravdane potrebe, a po odobrenju direktora, komisija može radi procene količine, kvaliteta i vrednosti pojedinih oblika imovine i obaveza, angažovati stručno lice veštaka.

U komisiju se imenuje najmanje dva člana, od kojih je jedan predsednik komisije.

Član 3.

U Institutu se obrazuju sledeće stalne komisije za popis:

 1. komisija za koordinaciju popisa,

 2. komisija za popis zemlјišta,

 3. komisija za popis nekretnina i opreme,

 4. komisija za popis sirovina, materijala, rezervnih delova, sitnog inventara, ambalaže i auto guma na zalihama,

 5. komisija za popis sitnog inventara, ambalaže, HTZ i auto guma u upotrebi,

 6. komisija za popis gotovih proizvoda u magacinu sopstvene proizvodnje i elitnog semena (rinfuz) i magacinu knjiga,

 7. komisija za popis proizvoda u magacinu pakovanog semena i prodavnice,

 8. komisija za popis blagajne novca, novčanih sredstava, obaveza i potraživanja i

 9. komisija za popis nedovršene proizvodnje i biološkog proizvoda.

Osnovni zadatak stalnih komisija jeste vršenje redovnog godišnjeg popisa.

Pri vršenju redovnog godišnjeg popisa komisije navedene u stavu 1. ovog člana, od tačke 2. do tačke 9. izveštaje o popisu radi koordinacije predaju komisiji iz tačke 1.

Član 4.

Do dana određenog za početak popisa, služba računovodstva dužna je da pripremi i dostavi komisiji popisnu listu.

Podaci iz knjigovodstvenih evidencija o količinama ne smeju se davati komisiji pre nego što članovi upišu stvarno stanje u popisnu listu i potpišu popisnu listu.

Član 5.

Popis imovine i obaveza obuhvata:

 1. utvrđivanje stvarnih količina imovine koja se popisuje merenjem, brojanjem, procenom i sličnim postupcima, bliže opisivanje popisane imovine, kao i unošenje podataka u popisne liste,

 2. upisivanje u popisne liste naturalnih promena nastalih u periodu vršenja popisa pre i posle dana na koji se popis vrši i svođenje popisanog stanja na stanje na dan na koji se popis vrši,

 3. unošenje knjigovodstvenog naturalnog stanja imovine u popisne liste,

 4. utvrđivanje naturalnih razlika između stanja utvrđenog popisom i knjigovodstvenog stanja,

 5. unošenje cena popisane imovine,

 6. vrednosno obračunavanje popisane imovine,

 7. sastavlјanje izveštaja o izvršenom popisu.

Neoštećena imovina u originalnom pakovanju popisuje se na osnovu deklarisanih oznaka i isprava.

Količina kabastog ili rastresitog materijala, poluproizvoda, proizvoda i robe može se procenjivati na osnovu zapremine, specifične težine ili na drugi pogodan način.

Imovina čija je vrednost umanjena zbog oštećenja, neispravnosti, zastarelosti i sličnih razloga unosi se u posebne popisne liste ili u posebne kolone popisnih lista.

Imovina koja na dan popisa nije zatečena kod pravnog lica, odnosno preduzetnika (imovina na putu ili u inostranstvu, imovina data u zakup, na poslugu, zajam, čuvanje, popravku, obradu i doradu i sl.) unosi se u posebne popisne liste na osnovu verodostojne dokumentacije, ako do dana završetka popisa nisu primlјene popisne liste od pravnog lica, odnosno preduzetnika kod koga se ta imovina nalazi.

Popis gotovine i gotovinskih ekvivalenata u blagajni, hartija od vrednosti i stranih sredstava plaćanja vrši se brojanjem prema apoenima i upisivanjem utvrđenih iznosa u posebne popisne liste.

Gotovina i hartije od vrednosti koje se nalaze na računima i depo-računima popisuju se na osnovu izvoda o stanju tih sredstava na datum bilansa.

Popis finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza vrši se prema stanju u poslovnim knjigama, pod uslovom da je njihovo usklađivanje sa dužnicima i poveriocima izvršeno najmanje jednom godišnje i da o tome postoji verodostojna isprava.

Finansijski plasmani, potraživanja i obaveze za koje ne postoji uredna dokumentacija iskazuju se u posebnim popisnim listama.

Član 6.

O izvršenom popisu sastavlјa se izveštaj koji sadrži: stvarno stanje utvrđeno popisom i knjigovodstveno stanje imovine i obaveza; razlike između stvarnog stanja utvrđenog popisom i knjigovodstvenog stanja; uzroke neslaganja između stanja utvrđenog popisom i knjigovodstvenog stanja; predloge za likvidaciju utvrđenih razlika, način knjiženja; primedbe i objašnjenja lica koja rukuju, odnosno koja su zadužena materijalnim i novčanim vrednostima o utvrđenim razlikama, kao i druge primedbe i predloge komisije za popis.

Komisija Izveštaj o izvršenom popisu dostavlјa direktoru.

Za tačnost popisa i izveštaja o izvršenom popisu odgovorni su članovi komisije za popis.

Član 7.

Direktor razmatra izveštaj o popisu u prisustvu predsednika komisije i šefa računovodstva i odlučuje o predlozima komisije.

Organ upravlјanja donosi odluku o usvajanju izveštaja o izvršenom popisu.

Izveštaj o izvršenom popisu, zajedno sa popisnim listama i odlukama organa upravlјa dostavlјa se na knjiženje radi usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.

Član 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja na oglasnoj tabli Instituta za povrtarstvo.

U Smederevskoj Palanci, 28.08.2020. godine

Predsednik Upravnog odbora


Prof. Dr Ivica Radović, s.r.