Ivan Tupajić, mast.inž.polj, Istraživač-saradnik

Ivan Tupajić je rođen 28.05.1993. godine u Užicu, Republika Srbija.

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, studijski program Biljna proizvodnja, modul Ratarstvo i povrtarstvo upisao je školske 2012/13. i završio 2016. godine sa prosečnom ocenom 9,85 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Master akademske studije završio je 2018. godine sa prosečnom ocenom 9,71 i ocenom 10 na završnom radu, čiji je naslov glasio: ,,Mogućnosti primene agrouglja kao komponente u supstratu za proizvodnju cveća“.

Doktorske akademske studije upisao je 2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, na studijskom programu Poljoprivredne nauke, modulu Ratarstvo i povrtarstvo. Položio je sve ispite predviđene planom i programom doktorskih studija, a u proceduri je i prijava teme doktorske disertacije.

Od 2017. do kraja 2023. godine bio je zaposlen u privrednom društvu Superior na radnom mestu selekcionera povrća. Koautor je dva hibrida paprike, a učestvovao je i u stvaranju pet sorti paprike, jednog hibrida krastavca i jednog hibrida kukuruza šećerca.

Zaposlen je u Institutu za povrtarstvo Smederevska Palanka, u Odeljenju za genetiku i oplemenjivanje povrća, na radnom mestu istraživača – saradnika.

Objavio je jedan rad u nacionalnom časopisu, imao je jedno saopštenje na skupu nacionalnog značaja štampano u celini i koautor je dve sorte paprike.