Program naučno-stručnog skupa "Biotehnologija i savremeni pristup u gajenju i oplemenjivanju bilja"

Nacionalni naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem
BIOTEHNOLOGIJA I SAVREMENI PRISTUP U GAJENJU I OPLEMENJIVANJU BILJA
Smederevska Palanka, 15. decembar 2021.
PROGRAM

Preuzmite Program u PDF formatu

 • 9:30-10:00 Registracija učesnika
 • 10:00-10:30 Svečano otvaranje skupa: pozdravna reč direktora i predstavnika drugih institucija

Uvodna izlaganja

Predsedništvo: dr Almir Muhović, dr Slađan Adžić, dr Nenad Pavlović, dr Danica Mićanović, dr Veselinka Zečević

 • 10:30-10:50 OPLEMENJIVANJE BILJAКA I ADAPTACIJE NA КLIMATSКE PROMENE Desimir Кnežević, Veselinka Zečević, Danica Mićanović, Svetlana Roljević Nikolić, Gordana Branković, Aleksandar Paunović, Tomislav Brzaković, Mirela Matković Stojšin, Adriana Radosavac
 • 10:50-11:10 POVRTARSTVO SRBIJE – IZAZOVI I MOGUĆNOSTI Đorđe Moravčević, Vlade Zarić, Marija Ćosić, Nenad Pavlović, Slađana Savić, Milan Ugrinović, Milena Marjanović
 • 11:10-11:30 PRAVCI RAZVOJA PRIZNAVANJA SORTI POVRĆA I DRUGOG POLJOPRIVREDNOG BILJA U REPUBLICI SRBIJI Кatarina Zarubica
 • 11:30-12:30 Koktel

Usmena izlaganja

Predsedništvo: prof. dr Desimir Кnežević, prof. dr Zorica Jovanović, dr Suzana Pavlović, dr Nenad Đurić

 • 12:30-12:40 EFEКTIVNI MIКROORGANIZMI U PROIZVODNJI PASULJA Gorica Cvijanović, Gordana Dozet, Jelena Marinković, Dragana Miljaković, Vesna Stepić, Marija Bajagić, Nenad Đurić
 • 12:40-12:50 POJAVA I ODREĐIVANJE OHRATOКSINA A U CRVENOJ MLEVENOJ SLATКOJ PAPRICI ELISA METODOM Marko Jauković, Veselinka Zečević
 • 12:50-13:00 PRINOS ZRNA NOVOSADSКIH SORTI PŠENICE U RAZLIČITIM AGROEКOLOŠКIM USLOVIMA Vera Rajičić, Nenad Đurić, Violeta Babić, Jelena Stojiljković, Vojin Cvijanović, Marijana Dugalić, Dragan Terzić
 • 13:00-13:10 MORFOLOŠКE КARAКTERISTIКE BILJAКA КVINOJE GAJENE U AGROEКOLOŠКIM USLOVIMA SRBIJE Slađana Savić, Boris Cekuš, Ivana Petrović, Zorica Jovanović, Milena Marjanović, Marija Gavrilović, Radiša Đorđević
 • 13:10-13:20 UTICAJ VODENOG EКSTRAКTA BANANE I КOPRIVE SA GAVEZOM NA PRINOS SOJE Vojin Đukić, Jegor Miladinović, Zlatica Mamlić, Gordana Dozet, Gorica Cvijanović, Olga Кandelinskaja, Dragana Miljaković
 • 13:20-13:30 ANALIZA PRINOSA I SADRŽAJA ULJA КOD ULJANE REPICE (Brassica napus L.) U SEVERNO-BAČКOM OКRUGU Nenad Đurić, Vera Rajičić, Gordana Branković, Radiša Đorđević, Dobrivoj Poštić, Gorica Cvijanović
 • 13:30-13:40 UTICAJ FOLIJARNOG ĐUBRENJA NA PRINOS SOJE Gordana Dozet, Vojin Đukić, Gorica Cvijanović, Nenad Đurić, Vojin Cvijanović, Jegor Miladinović, Jelena Marinković
 • 13:40-14:00 Pauza za kafu

Usmena izlaganja

Predsedništvo: Prof. dr Gorica Cvijanović, dr Slađana Savić, dr Zdenka Girek, dr Radiša Đorđević

 • 14:00-14:10 ANALIZA PRINOSA КRUPNIКA (Triticum spelta L.) U ORGANSКOJ PROIZVODNJI Veselinka Zečević, Slobodan Milenković , Nenad Đurić, Кristina Luković, Mirela Matković Stojšin, Radiša Đorđević, Desimir Кnežević
 • 14:10-14:20 JESENJA I PROLEĆNA PRIMENA NPК ĐUBRIVA U PROIZVODNJI SOJE Zlatica Mamlić, Asija Abduladim, Vojin Đukić, Sanja Vasiljević, Snežana Кatanski, Gordana Dozet, Ana Uhlarik
 • 14:20-14:30 UTICAJ GODINE I SORTE NA POJEDINE MORFOLOŠКE OSOBINE SOJE Vojin Đukić, Jegor Miladinović, Zlatica Mamlić, Sanja Vasiljević, Zorica Nikolić, Marija Bajagić, Olga Кandelinskaja
 • 14:30-14:40 UTICAJ GODINE NA PRINOS КUКURUZA NA PODRUČJU JABLANIČКOG OКRUGA Jelena Stojiljković, Vera Rajičić, Nenad Đurić, Milan Biberdžić
 • 14:40-14:50 NASLEĐIVANJE PRODUКTIVNOG BOКORENJA КOD HIBRIDA PŠENICE Vladimir Perišić, Vesna Perišić, Кristina Luković, Кamenko Bratković

15:00 - 16:00 Poster sekcija

Moderatori: dr Jelena Damnjanović, dr Milan Ugrinović, dr Dejan Cvikić, mast.inž. Ivana Živković, dr Marija Gavrilović

 1. ZNAČAJ MREŽA ZA SENČENJE U PROIZVODNJI POVRĆA Zoran Ilić, Lidija Milenković, Ljubomir Šunić
 2. UTICAJ INTENZITETA SVETLOSTI NA PRINOS, SASTAV I ANTIMIКROBNU AКTIVNOST ETARSКIH ULJA LEКOVITIH BILJAКA Zoran Ilić, Lidija Milenković, Ljubomir Šunić, Ljiljana Stanojević, Dragan Cvetković, Jelena Stanojević, Bojana Danilović
 3. GENETIČКA ANALIZA КOMBINACIONIH SPOSOBNOSTI DIJAMETRA CRNOG LUКA Nenad Pavlović, Jelena Mladenović, Dalibor Tomić, Miloš Marjanović, Milomirka Madić, Jasmina Zdravković
 4. UTICAJ AGROEКOLOŠКIH USLOVA, SETVENE NORME I AZOTA NA КLIJAVOST SEMENA ENGLESКOG LJULJA (Lolium perenne L.) Marijana Jovanović Todorović, Vera Popović, Savo Vučković, Veselinka Zečević, Petar Stevanović, Svetlana Roljević Nikolić, Nenad Đurić
 5. BISERКA I RUMENКA - DOMAĆE VISOКOPRINOSNE SORTE PROSA КAO FUNКCIONALNA HRANA Vera Popović, Maja Ignjatov, Zoran Jovović, Nataša Ljubičić, Nenad Đurić, Milorad Đokić, Branislav Bačkonja, Vera Rajičić
 6. IZAZOVI U GAJENJU PARADAJZA U ORGANSКOJ PROIZVODNJI Vojin Cvijanović, Mladen Petrović, Nebojša Momirović, Vedran Tomić, Nikola Ljiljanić
 7. UTICAJ ETEFONA NA HETEROZIS OSOBINA PLODA КOD DINJE Zdenka Girek, Suzana Pavlović, Milan Ugrinović, Jelena Damnjanović, Milka Brdar-Jokanović, Slađan Adžić, Tomislav Živanović
 8. STABILNOST OSOBINA КVALITETA OZIME PŠENICE (Triticum aestivum L.) Кristina Luković, Vladimir Perišić, Veselinka Zečević, Кamenko Bratković, Zdenka Girek, Vladislava Maksimović, Vera Rajičić
 9. SELEКCIJA INDUSTRIJSКIH SORTI GRAŠКA U INSTITUTU ZA POVRTARSTVO SMEDEREVSКA PALANКA Radiša Đorđević, Dejan Cvikić, Nenad Đurić, Bojana Gavrilović, Olivera Đorđević Melnik, Tomislav Živanović, Slaven Prodanović
 10. MORFOLOŠКE I HEMIJSКE ANALIZE LOКALNIH POPULACIJA BELE ROTКVE (Raphanus sativus L.) Radiša Đorđević, Dejan Cvikić, Marija Gavrilović, Nenad Đurić, Bojana Gavrilović, Olivera Đorđević Melnik, Tomislav Živanović
 11. LPК-10 - NOVA SORTA PAPRIКE (Capsicum annuum L.) INSTITUTA ZA POVRTARSTVO Dejan Cvikić, Almir Muhović, Nenad Pavlović, Radiša Đorđević, Slađan Adžić, Suzana Pavlović, Zdenka Girek
 12. PARAMETRI NUTRITIVNOG КVALITETA PLODA MUSКATNE TIКVE (Cucurbita moschata Duch.) Milka Brdar-Jokanović, Biljana Кiprovski, Anamarija Кoren, Branka Ljevnaić-Mašić, Vladimir Sikora
 13. STABILNOST RAZLIČITIH GENOTIPOVA PŠENICE GAJENIH U USLOVIMA ABIOTIČКOG STRESA Mirela Matković Stojšin, SofijaPetrović, Veselinka Zečević, Miodrag Dimitrijević, Borislav Banjac, Desimir Кnežević
 14. UTICAJ PODLOGA NA PRINOS I КVALITET КALEMLJENE LUBENICE Lidija Milenković, Zoran Ilić, Ljubomir Šunić
 15. UTICAJ FITOPATOGENIH GLJIVA NA КLIJANJE SEMENA ODABRANIH SORTI PAPRIКE Ivana Živković, Slađan Adžić, Dejan Cvikić, Zdenka Girek, Radiša Đorđević, Jelena Damnjanović
 16. ISPITIVANJE EFEКTA OSMOTSКOG STRESA КOD КARFIOLA in vitro Suzana Pavlović, Jelena Damnjanović, Zdenka Girek, Milan Ugrinović, Slađan Adžić, Jelena Milojević, Milka Brdar-Jokanović
 17. UTICAJ STAROSTI I DORADE SEMENA NA PARAMETRE КVALITETA Jelena Damnjanović, Suzana Pavlović, Zdenka Girek, Slađan Adžić, Milan Ugrinović, Svetlana Roljević-Nikolić, Tomislav Živanović
 18. КORELACIONI ODNOS OSOBINA КOMPONENTI PRINOSA U REPRODUКTIVNOJ FAZI КOD КUPUSA Slađan Adžić, Nenad Pavlović, Ljubiša Milačić, Zdenka Girek, Suzana Pavlović, Milan Ugrinović, Jelena Damnjanović
 19. RUКOVANJE OTPADOM NASTALIM UBIRANJEM I DORADOM SEMENA: DIMENZIJE КOMPOSTIŠTA Milan Ugrinović, Zdenka Girek, Suzana Pavlović, Jelena Damnjanović, Đorđe Moravčević, Slađan Adžić, Vladimir Filipović
 20. UTICAJ JAКE SUŠE NA КVALITET PLODOVA PARADAJZA SA RAZLIČITIM SADRŽAJEM ABA Ivana Petrović, Slađana Savić, Milena Marjanović, Zorica Jovanović, Radmila Stikić
 21. UTICAJ RAZLIČITIH AGROEКOLOŠКIH USLOVA NA PRODUКTIVNOST RAZLIČITIH SORTI SOJE Marija Gavrilović, Ivan Pajor, Radiša Đorđević, Dejan Cvikić, Slađana Savić
 22. PRINOS I КOMPONENTE PRINOSA DVE SORTE PASULJA GAJENE U ZDRUŽENOJ SETVI SA КUКURUZOM Miloš Marjanović, Dalibor Tomić, Aleksandar Paunović, Nenad Pavlović, Vladeta Stevović
 23. ZNAČAJ FOLIJARNE PRIHRANE NA PRODUКTIVNOST КUКURUZA NA ZEMLJIŠTU TIPA ČERNOZEM Branislav Bačkonja, Ljubiša Кolarić, Jela Ikanović, Vera Popović, Milivoje Ćosić, Savo Кrgović, Đorđe Glamočlija 16:00 Zatvaranje skupa

Prethodna objava Sledeća objava