Pokreće se postupak javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnog prostora površine 108 m2, koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade na adresi ul. Prvog srpskog ustanka br. 112, koji je kao LOКAL B upisan u list nepokretnosti br. 7055 na К.O. Smederevska Palanka 1, kp.br. 5059, sa sledećim bitnim elementima:

 • Početna vrednost mesečne zakupnine je 1100 evra, neto u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS važećeg za poslednji radni dan u mesecu za tekući mesec, uvećanu za stopu PDV-a;
 • U slučaju neuspele licitacije naredna će biti održana sa istim početnom vrednošću zakupnine;
 • Troškove korišćenja vode i električne energije, telefona i druge obaveze po osnovu komunalija snosi zakupac, kao i troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora;
 • Trajanje zakupa je 5 godina;
 • Otkazni rok je tri meseca;
 • Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Prostor se može videti do roka za uplatu kaucije sa najavom jednog dana ranije.
 • Zakupac ne može vršiti adaptaciju poslovnog prostora bez prethodne saglasnosti zakupodavca;
 • Svi troškovi adaptacije zakupljene nepokretnosti padaju na teret zakupca i zakupodavac nije u obavezi da te troškove refundira;
 • Poslovni prostor je useljiv od 01.11.2021;
 • Licitacioni korak je 50 evra;
 • Licitaciona kaucija je 180.000 dinara. Кaucija je bez povraćaja za učesnike licitacije koji nisu izlicitirali lokal;
 • Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna lica koja podnesu urednu prijavu i uplate licitacionu kauciju najkasnije 28.10.2021;
 • Na dan održavanja licitacije svi učesnici moraju da donesu Rešenje o registraciji iz APR, dokaz o uplati, Uverenje da protiv zakonskog zastupnika nije pokrenut krivični postupak, Uverenje da zakonski zastupnik nije osuđivan i očitanu ličnu kartu zakonskog zastupnika.
 • Datum i vreme održavanja javnog nadmetanja je 29.10.2021. godine u 12 časova u sedištu Instituta za povrtarstvo.
 • Sve informacije i pojašnjenja mogu se dobiti na broj telefona 064/883 44 30 ili 026/ 313 028

Prethodna objava Sledeća objava