Dr Vladimir Miladinović, Stručni savetnik

Dr Vladimir Miladinović rođen je 14. januara 1980. u Beogradu.

Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je posle stekao i naslov master inženjera i 2022. godine doktora biotehničkih nauka.

Radio je na Institutu za zemljište, na poslu Stručnog savetnika, i na Institutu Tamiš u Pančevu, pozicija rukovodilac semenske laboratorije.

Školske 2010/11 upisao je master akademske studije na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, na studijskom programu Zaštita životne sredine u poljoprivredi. Master akademske studije završio je 28.12.2011. godine sa prosečnom ocenom 9,85 i ocenom 10 na master radu. Tema master rada bila je "Nacionalni parkovi Evrope – dobra upravljačka praksa".

Doktorske studije, modul Ratarstvo sa povrtarstvom na studijskom programu Poljoprivredne nauke, Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, upisao je u školskoj 2012/2013 godine. Doktorske studije završio je sa prosečnom ocenom 9,33. Tema doktorske disertacije nosila je naziv "Uticaj azotofiksirajućih nodula na morfološke osobine, prinos i kvalitet semena soje", i uspešno je odbranjena 25.03.2022. godine.

Od 19. avgusta 2013. godine do 18. decembra 2015. zasnovao je radni odnos kao master inženjer poljoprivrede u Poljoprivrednoj stručnoj službi "Institut Tamiš", Pančevo, gde je bio angažovan na poslovima u agropedološkoj laboratoriji, savetodavstvu i proizvodnji (ogledno polje). Tokom 2018. godine radio je u firmi Timak Agro Balkans na poziciji stučnog saradnika, inžinjera poljoprivrede. Zaduženja su podrazumevala prodaju mineralnog đubriva, uz obavezno vršenje terenskog uzorkovanja proizvodnih parcela i davanje preporuka đubrenja poljoprivrednim proizvođačima. Od 05. aprila 2022. godine do 31. decembra 2023. radio je u Institutu za zemljište u Beogradu. Radio na poziciji stručnog savetnika u odeljenju agrohemije. Angažovan je na poslovima terenskog uzorkovanja zemljišta, pisanja preporuka za unošenje mineralnih đubriva, rad u agrohemijskoj laboratoriji i rad na oglednom polju, izvođenje ogleda.

Od 01.01.2024. godine zaposlen je u Institutu za povrtarstvo u Smederevskoj Palanci u odeljenju selekcije i oplemenjivanja bilja.