Dr Kristina Luković, Naučni saradnik

Rođena je 12. oktobra 1982. u Kragujevcu. Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, upisala je 2001. godine, Odsek za ratarsvo i povrtarstvo. Studije je završila 2008. godine sa prosečnom ocenom 8,60. Na završnoj godini osnovnih studija, učestvovala je na 5. Međunarodnoj smotri naučnih radova studenata Agronomije i osvojila prvo mesto. Od 2008. do 2023. godine zaposlena je u Centru za strna žita i razvoj sela u Kragujevcu.

Doktorske akademske studije na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, upisala je školske 2013/2014. godine, smer Ratarstvo i povrtarstvo. Tokom doktorskih studija, položila je u roku sve ispite predviđene planom i programom, i postigla prosečnu ocenu 9,38. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Karakterizacija KG-linija pšenice po morfološkim osobinama i tehnološkom kvalitetu zrna“ odbranila je 28.12.2020. godine. U zvanje naučni saradnik izabrana je 2021. godine na Institutu za krmno bilje u Kruševcu. Učestvovala je na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (III 46006), kao i na Međunarodnom projeku finansiranom od strane Norveške vlade pod nazivom “Research, education and knowledge transfer promoting entrepreneurship in sustainable use of pastureland/grazing” (332160UÅ) i projektu “Agricultural Adaptation to Climate Change – Networking, Education, Research and Extension in the West Balkan” (332160 UØ), u okviru programa HERD (Programme for Higher Education, Research and Development). Takođe, bila je učesnik projekta br. 680-00-00101/2/2022-02 „Unapređenje kontrolisane biljne proizvodnje u cilju proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane na području Šumadijskog okruga na teritoriji Republike Srbije“, finansiran od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Do sada je, kao autor ili koautor, objavila 70 naučnih radova i saopštenja. Koautor je jedne sorte ozimog heksaploidnog tritikalea (KG Bingo).