Na osnovu čl. 39. st. 1, čl. 43. st. 3, čl. 61. st. 1. t. 1. i čl. 130. Zakona o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS“, broj 49/2019 od 08.07.2019), a nakon pribavljene saglasnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije br. 110-00-51/2020-14 od 18.02.2020. godine Upravni odbor Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka na svojoj 4. sednici održanoj dana 28.02.2020. godine doneo je

STATUT INSTITUTA ZA POVRTARSTVO SMEDEREVSКA PALANКA

PREDMET STATUTA

Član 1.

Ovim Statutom uređuju se organizacija, obavljanje delatnosti i druga pitanja od značaja za rad Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka (u daljem tekstu: Institut).

OSNIVANJE I PRAVNI STATUS INSTITUTA

Član 2.

Institut je osnovan Odlukom o osnivanju Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka br. 022-5012/2019, a koja je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije broj 36/2019. Osnivački akt donela je Vlada Republike Srbije dana 23. maja 2019. godine. Osnivačkim aktom određeni su naziv i sedište Instituta, pečat i štambilj, osnivač, delatnost, osnovni kapital, sredstva za rad, zastupanje, organi i akti Instituta.

Institut može promeniti naziv, sedište, delatnost, oblik organizovanja, i vršiti statusne promene, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Republike Srbije.

Akt o osnivanju i ukidanju Instituta donosi Vlada Republike Srbije.

Član 3.

Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka je naučnoistraživačka ustanova koja posluje u skladu sa propisima kojim se uređuje položaj javnih službi.

Institut obavlja naučnoistraživačku delatnost od opšteg interesa pod uslovima utvrđenim Zakonom o nauci i istraživanjima.

Institut je osnovan na neodređeno vreme, ima svojstvo pravnog lica i posluje sredstvima u državnoj svojini.

Član 4.

Institut posluje pod nazivom: Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka.

Sedište Instituta je: Smederevska Palanka, ul. Кarađorđeva br. 71.

Osnivač Instituta je Republika Srbija za koju na osnovu zakonskog ovlašćenja osnivačka prava vrši Vlada Republike Srbije. Institut je registrovan u sudskom registru ustanova Privrednog suda u Požarevcu Rešenjem br. Fi. 55/2019 od 04.06.2019. godine.

PEČAT, ŠTAMBILJ I ZNAК INSTITUTA

Član 5.

Pečat Instituta je okruglog oblika, prečnika 32 mm, u kome je u koncentričnom krugu ispisano poslovno ime Instituta i sedište Instituta na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

Štambilj je pravougaonog oblika, dužine 55 mm i širine 25 mm, u kome je ispisano poslovno ime Instituta i sedište Instituta na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

Direktor Instituta donosi odluku kojom se utvrđuje način upotrebe i čuvanja pečata i štambilja Instituta.

Institut ima znak koji koristi za obeležavanje svojih proizvoda i usluga u prometu, a koji se sastoji od grafičkog prikaza kombinacije cveta i semena.

OBAVLJANJE DELATNOSTI

Član 6.

Pretežna delatnost Instituta jeste 72.11 istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji.

Institut pretežnu delatnost ostvaruje kroz primenjena i razvojna istraživanja usmerena ka zadovoljavanju potreba neposrednih korisnika rezultata istraživanja i osnovna istraživanja kao osnova za primenjena i razvojna istraživanja.

Institut obavlja naučnoistraživačku delatnost radi ostvarivanja opšteg interesa kao akreditovani istraživačko-razvojni institut.

Institut pored naučnoistraživačke delatnosti obavlja i druge poslove kojima se aktivno komercijalizuju rezultati naučnog i istraživačkog rada.

Član 7.

U obavljanju delatnosti Institut obavlja i sledeće poslove:

 • Proučavanje biologije, fiziologije, agrotehnike i ekologije povrtarskih biljaka,
 • Genetička proučavanja i oplemenjivanje povrtarskih biljaka u cilju stvaranja novih i popravljanja postojećih sorti i hibrida,
 • Proučavanje i pronalaženje rešenja za savremene sisteme gajenja povrtarskih biljaka,
 • Proučavanje bolesti, štetočina i korova poljoprivrednog bilja i semena, ispitivanje metoda njihovog suzbijanja i proučavanje mera za sprečavanje, otklanjanje, suzbijanje i iskorenjivanje bolesti, štetočina i korova,
 • Stvaranje i održavanje predosnovnog i osnovnog semena,
 • VCU testovi (Value for Cultivation and Use Tests) - testiranje proizvodne i upotrebne vrednosti poljoprivrednog bilja,
 • DUS testovi (Tests for Distinctness, Uniformity and Stability) - testiranje morfološkog opisa i ispitivanja različitosti, uniformnosti i stabilnosti sorti poljoprivrednog bilja,
 • Prikupljanje, proučavanje i održavanje domaćih i introdukovanih sorti i hibrida povrća za potrebe banke biljnih gena,
 • Transfer i primena naučno-tehnoloških rešenja, tehnika i tehnologija u poljoprivredi,
 • Proučavanje sušenja i čuvanja povrća,
 • Stručna i zdravstvena kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala,
 • Ispitivanje kvaliteta semena po zahtevima standarda za akreditovane laboratorije 17025.

Član 8.

Pored pretežne delatnosti Institut obavlja i sledeće delatnosti:

 • 01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica,
 • 01.13 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka,
 • 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka,
 • 01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja,
 • 01.30 Gajenje sadnog materijala,
 • 01.61 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada,
 • 01.63 Aktivnosti posle žetve,
 • 01.64 Dorada semena,
 • 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća,
 • 10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća,
 • 10.41 Proizvodnja ulja i masti,
 • 18.12 Ostalo štampanje,
 • 18.13 Usluge pripreme za štampu,
 • 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje,
 • 46.22 Trgovina na veliko cvećem i sadnicama,
 • 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama,
 • 47.76 Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama,
 • 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama,
 • 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta,
 • 58.11 Izdavanje knjiga,
 • 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja,
 • 58.19 Ostala izdavačka delatnost,
 • 71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje,
 • 71.20 Tehničko ispitivanje i analize,
 • 72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama,
 • 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti,
 • 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova,
 • 82.92 Usluge pakovanja i
 • 85.59 Ostalo obrazovanje.

Član 9.

Institut može obavljati i druge delatnosti u skladu sa zakonom.

Institut obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa i usluge u spoljnotrgovinskom prometu iz okvira svoje delatnosti, u skladu sa zakonom.

Član 10.

Institut obavlja naučnoistraživačku delatnost radi ostvarivanja opšteg interesa u skladu sa programom naučnoistraživačkog rada i programom razvoja naučnoistraživačkog podmlatka.

Institut se stara da istraživanja imaju rezultate kojima se doprinosi razvoju novih sorti i hibrida povrća, uvođenju novih ili poboljšanju postojećih tehnoloških prostupaka u proizvodnji povrća, kao i unapređenju semenarstva povrtarskih vrsta.

ORGANIZACIJA

Član 11.

U Institutu se organizuju sledeće organizacione jedinice: 1) Odeljenje za genetiku i oplemenjivanje povrća, 2) Odeljenje za agrotehniku i fiziologiju povrća, 3) Odeljenje za zaštitu povrća, 4) Odeljenje za proizvodnju semena, 5) Odeljenje za doradu i pakovanje semena, 6) Laboratorija za ispitivanje semena i 7) Odeljenje zajedničkih poslova.

Član 12.

Svaka organizaciona jedinica odgovorna je za izvršavanje radnih zadataka kojima se ostvaruju programi, planovi i odluke organa rukovođenja.

Organizacionim jedinicama rukovode rukovodioci u skladu sa opštim aktom kojim se uređuju organizacija i sistematizacija poslova u Institutu.

Poslovi i zadaci organizacionih jedinica, kao i vrste radnih mesta i potreban broj izvršilaca, uređuju se opštim aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Institutu koji donosi direktor.

ORGANI

Član 13.

Organi Instituta su: Upravni odbor i direktor.

Naučni organ Instituta je Naučno veće.

UPRAVNI ODBOR

Član 14.

Upravni odbor je organ upravljanja Institutom koji ima sedam članova koje imenuje Vlada Republike Srbije.

Upravni odbor: 1) donosi Statut Instituta, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost, 2) odlučuje o poslovanju Instituta i donosi Finansijski plan, 3) usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun, 4) donosi program i plan rada Instituta, na predlog direktora Instituta, 5) imenuje i razrešava direktora, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra nadležnog za naučnoistraživačku delatnost, 6) odlučuje o korišćenju sredstava, u skladu sa zakonom, 7) donosi poslovnik o svom radu, 8) vrši druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.

DIREКTOR

Član 15.

Direktor rukovodi Institutom, u skladu sa zakonom.

Direktor se imenuje na osnovu javnog konkursa koji raspisuje Upravni odbor.

Mandat direktora traje četiri godine od dana stupanja na dužnost.

Direktor ne može biti član upravnog odbora, ali može prisustvovati sednicama upravnog odbora.

Za direktora može biti imenovano lice u naučnom ili nastavnom zvanju, kompetentno za oblast biotehničkih nauka.

Ako je za direktora imenovano lice iz reda zaposlenih u Institutu, donosi se rešenje o njegovom premeštaju na radno mesto direktora koje po sili zakona zamenjuje odgovarajuće odredbe ugovora o radu.

Ako lice imenovano za direktora nije iz reda zaposlenih tada zasniva radni odnos u Institutu sa punim radnim vremenom na određeno vreme u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad zaposlenih u javnim službama.

Član 16.

Direktor: 1) predstavlja i zastupa Institut, 2) organizuje i rukovodi radom Instituta, 3) stara se o zakonitosti i odgovoran je za zakonit rad Instituta, 4) izvršava odluke Upravnog odbora, 5) stara se o sprovođenju naučnoistraživačke delatnosti i o ukupnom radu Instituta, 6) odgovoran je za finansijsko-materijalno poslovanje Instituta, 7) donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radni mesta u Institutu i druge opšte akte, u skladu sa zakonom i statutom Instituta, 8) odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u Institutu, u skladu sa zakonom, 9) predlaže Upravnom odboru program i plan rada Instituta i donošenje drugih odluka iz delokruga Upravnog odbora, 10) stara se o usklađenosti predloženog godišnjeg programa i plana rada sa petogodišnjim programom i planom rada i predlaže njihove izmene radi usklađivanja sa postignutim rezultatima, ciljevima i novonastalim okolnostima, 11) na osnovu periodičnih i godišnjih analiza obaveštava Upravni odbor i Naučno veće o rezultatima i ostvarivanju programa i planova rada, 12) izveštava ministarstvo u slučaju ako Institut prestane da ispunjava neki od uslova za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti, 13) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Odlukom o osnivanju Instituta.

Institut u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa zastupa direktor bez ograničenja.

Direktor može u okviru svojih ovlašćenja dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Instituta.

Član 17.

Кolegijum je savetodavno-konsultativno telo koje pomaže direktoru u pripremi i realizaciji poslova i zadataka vezanih za rad i poslovanje Instituta.

Članove Кolegijuma čine direktor i rukovodioci odeljenja.

Sastanak Кolegijuma zakazuje i predlaže njegov dnevni red, prema ukazanoj potrebi, direktor.

NAUČNO VEĆE

Član 18.

U Institutu se obrazuje Naučno veće kao naučni organ Instituta.

Naučno veće ima sedam članova istraživača u naučnim ili nastavnim zvanjima koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u Institutu.

Naučno veće kompetentno je za utvrđivanje predloga za sticanje naučnih zvanja ako ima najmanje sedam istraživača zaposlenih u Institutu koji su u višem ili istom naučnom, odnosno nastavnom zvanju od onog koje kandidat stiče.

Član 19.

Naučno veće: 1) predlaže program naučnoistraživačkog rada, usklađen sa Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2) daje mišljenje na izveštaje direktora u delu koji se odnosi na realizaciju naučnoistraživačkih programa i projekata, 3) utvrđuje predlog za sticanje naučnog zvanja, 4) odlučuje o sticanju istraživačkog zvanja, 5) odlučuje o sticanju stručnog zvanja u skladu sa opštim aktom, 6) daje mišljenje Upravnom odboru o kandidatima za direktora, kao i mišljenje o razrešenju direktora, 7) daje obrazložen predlog za imenovanje, odnosno razrešenje svojih predstavnika u Upravnom odboru Instituta, 8) predlaže nabavku naučnoistraživačke opreme, 9) predlaže program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka, 10) analizira i ocenjuje naučnoistraživački rad istraživača, 11) razmatra i predlaže projekte za značajno naučno i infrastrukturno proširenje kapaciteta za finansiranje kroz nacionalne i međunarodne fondove, 12) daje saglasnost za angažovanje istraživača na projektima, 13) identifikuje, analizira i razvija nova polja istraživanja, 14) ocenjuje rezultate ostvarenih projekata, 15) donosi Poslovnik o svom radu, 16) obavlja druge poslove utvrđene statutom Instituta i Zakonom o nauci i istraživanjima.

Član 20.

Članove Naučnog veća biraju istraživači na skupu istraživača, tajnim glasanjem.

Mandat člana Naučnog veća traje četiri godine od dana stupanja na dužnost.

Naučno veće ima predsednika i zamenika predsednika, koje bira Naučno veće iz reda svojih članova.

Postupak za izbor članova Naučnog veća pokreće Naučno veće i to najkasnije 30 dana pre dana isteka mandata.

Naučno veće odlukom o pokretanju postupka za izbor članova imenuje i tročlanu komisiju za sprovođenje izbora, određuje postupak i datum održavanja izbora.

STICANJE I RASPOREĐIVANJE PRIHODA

Član 21.

Institut stiče prihode iz: 1) sredstava osnivača, 2) budžeta Republike Srbije, 3) sredstava Fonda za nauku Republike Srbije, 4) sredstava privrednih društava, udruženja i drugih organizacija, 5) sopstvenih prihoda, 6) sredstava domaćih fondova i zadužbina i poklona pravnih i fizičkih lica, 7) sredstava stranih fondacija, pravnih i fizičkih lica i donacija, 8) drugih izvora, pod uslovom da se ne ugrožava autonomija i dostojanstvo naučnoistraživačkog rada.

Institucionalno finansiranje obezbeđuje se iz: 1) sredstava osnivača i 2) budžeta Republike Srbije.

Institucionalno finansiranje obuhvata: 1) sredstva za plate i druga primanja istraživača u naučnim zvanjima, 2) sredstva za plate administrativno-tehničkog, stručnog i pomoćnog osoblja, 3) sredstva za režijske troškove, 4) sredstva za materijalne troškove istraživanja, 5) sredstva za nabavku, održavanje, amortizaciju i osiguranje opreme i 6) sredstva za druge troškove naučnoistraživačkog rada.

Institut stiče sopstvene prihode prodajom proizvoda i usluga na tržištu.

Član 22.

Sopstvene prihode Institut koristi za unapređenje delatnosti i podizanje kvaliteta rada. Sredstvima iz sopstvenih prihoda i imovinom stečenom iz sopstvenih prihoda Institut samostalno raspolaže, u skladu sa zakonom i opštim aktom Instituta.

Iz prihoda Instituta obezbeđuju se sredstva za poslovanje i materijalne troškove Instituta, zarade i ostala primanja zaposlenih, kao i za druge rashode u skladu sa zakonom i opštima aktima Instituta, u skladu sa članom 21. Statuta.

Nakon usvajanja izveštaja o godišnjem poslovanju Instituta, ako Institut iskaže gubitke ili ostvari dobit u poslovanju, Upravni odbor, na predlog direktora, donosi odluku o načinu pokrivanja gubitaka ili načinu raspodele dobiti.

OPŠTA AКTA INSTITUTA

Član 23.

Statut Instituta je osnovni opšti akt Instituta.

U Institutu se donose i drugi opšti akti: pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, drugi pravilnici, odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja i poslovnici.

Opštim aktima se uređuju: radni odnosi, zarade i naknade zaposlenih, sistematizacija radnih mesta, organizacija Instituta, materijalno-finansijsko poslovanje, zaštita na radu i druga pitanja od značaja za rad i poslovanje.

Pravilnike i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja donosi Upravni odbor, ukoliko za donošenje pojedinog akta nije određena nadležnost direktora Instituta.

Svi opšti akti Instituta moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Poslovnike donose organi Instituta čiji se rad uređuje tim poslovnicima.

Tumačenje opšteg akta daje organ koji je doneo opšti akt.

Izmene i dopune opštih akata vrše se po postupku za njihovo donošenje.

PLANIRANJE RADA I RAZVOJA

Član 24.

Institut donosi program rada i druge planske akte Instituta, radi obavljanja naučnoistraživačke delatnosti i stručne delatnosti proizvodnje, dorade i prodaje semena povrća kojom se aktivno komercijalizuju rezultati naučnoistraživačkog rada.

Za organizaciju naučnoistraživačkog rada i stručnog rada odgovorni su direktor i rukovodioci odeljenja.

Program naučnoistraživačkog rada, program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka i program razvoja naučnoistraživačkih i administrativnih ljudskih resursa su obavezni delovi godišnjih i petogodišnjeg programa i plana rada.

Planiranje rada i razvoja Instituta zasniva se na sopstvenim mogućnostima, uslovima tržišta, kao i na politici naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije i mogućnostima obezbeđenja sredstava iz budžeta, sa ciljem proširenja i modernizacije delatnosti do optimalnog nivoa.

Svi planski akti Instituta su javni i dostupni svim zaposlenim radnicima, a i drugim zainteresovanim licima, organima i ustanovama u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

ORGANIZACIJA NAUČNOISTRAŽIVAČКOG RADA

Član 25.

U Institutu se obavlja naučnoistraživački rad po utvrđenom programu naučnoistraživačkog rada i na osnovu zaključenih ugovora, kojima se realizuju neposredni naučnoistraživački zadaci istraživača Instituta.

Direktor i rukovodioci odeljenja odgovorni su za planirani razvoj i stručno usavršavanje istraživačkog podmlatka Instituta, u skladu sa posebnim programom.

Član 26.

Radi ostvarivanja zajedničkih interesa i naučnoistraživačke saradnje, usklađivanja nabavke i korišćenja naučnoistraživačke opreme i laboratorijskog prostora, nabavke i korišćenja naučnih publikacija, međusobnog povezivanja i saradnje sa odgovarajućim oblicima udruživanja u oblasti visokog obrazovanja, razvijanja međusobne saradnje, negovanja naučne etike i vrednovanja sopstvenog naučnoistraživačkog rada, Institut se može udružiti u Zajednicu instituta Srbije.

Odluku o učlanjenju u Zajednicu instituta Srbije donosi Upravni odbor, na predlog Naučnog veća, uz prethodno pribavljenu saglasnost direktora.

Član 27.

Institut može učestvovati u ostvarivanju studija sa srodnom visokoškolskom ustanovom, u skladu sa propisima o visokom obrazovanju i statutom visokoškolske ustanove.

Institut može da učestvuje u izvođenju programa doktorskih i master akademskih studija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje.

Član 28.

Institut može da sarađuje i učestvuje u ostvarivanju zajedničkih naučnoistraživačkih programa i projekata, kroz obrazovanje zajedničkih istraživačkih timova, na određenom projektnom zadatku.

Institut može da ostvaruje saradnju i u zajedničkom učešću u realizaciji međunarodnih programa i projekata, projekata sa privredom, kao i u zajedničkom korišćenju naučnoistraživačke, laboratorijske i druge infrastrukturne opreme.

Međusobna prava i obaveze u ostvarivanju saradnje iz ovog člana uređuju se ugovorom.

ISTRAŽIVAČI

Član 29.

Poslove naučnoistraživačke delatnosti u Institutu obavljaju lica koja ispunjavaju uslove propisane zakonom i opštim aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

Istraživač jeste lice sa najmanje visokom stručnom spremom, odnosno sa najmanje završenim osnovnim akademskim studijama, koje radi na naučnoistraživačkim i razvojnim poslovima i koje je izabrano u zvanje, u skladu sa zakonom, a koja u zavisnosti od ostvarenih rezultata u naučnoistraživačkom radu, mogu biti istraživačko zvanje: istraživač – pripravnik i istraživač – saradnik; ili naučno zvanje: naučni saradnik, viši naučni saradnik i naučni savetnik.

Postupak, način, uslovi za sticanje i trajanje istraživačkih i naučnih zvanja uređeni su Zakonom o nauci i istraživanjima.

Zvanja istraživača sa visokom stručnom spremom koji nisu izabrani u istraživačka i naučna zvanja, a rade na istraživačko-razvojnim poslovima, imaju objavljene naučne i stručne radove ili ostvarene rezultate u istraživačko-razvojnom radu ili patentom zaštićene pronalaske, jesu: stručni saradnik, viši stručni saradnik i stručni savetnik.

Način sticanja stručnih zvanja uređuje se opštim aktom Instituta.

PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIH

Član 30.

Zaposleni u Institutu su istraživači, stručno, administrativno-tehničko i pomoćno osoblje.

U pogledu prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih primenjuje se zakon kojim se uređuje rad zaposlenih u javnim službama, odnosno zakon kojim se uređuje rad, ako zakonom o nauci i istraživanjima nije drugačije uređeno.

Istraživači u naučnim, istraživačkim i stručnim zvanjima raspoređuju se na odgovarajuća naučna, istraživačka i stručna radna mesta.

Istraživači mogu da zasnuju radni odnos u Institutu na neodređeno ili određeno vreme.

Sa istraživačima u naučnim, odnosno u istraživačkim zvanjima, zaključuje se ugovor o radu, s obavezom sprovođenja ponovnog izbora (reizbora) ili unapređenja u više zvanje, u rokovima za koje se odgovarajuće naučno, odnosno istraživačko zvanje stiče, osim za zvanje naučnog savetnika.

Unutrašnja organizacija, vrsta i broj radnih mesta na kojima se raspoređuju zaposleni u Institutu, kao i način i postupak zasnivanja radnog odnosa, uređuju se opštim aktom Instituta u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad zaposlenih u javnim službama.

U slučaju da je zaključen odgovarajući kolektivni ugovor Institut će primenjivati i kolektivni ugovor.

Član 31.

Istraživaču u Institutu radni odnos prestaje po sili zakona kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Direktor može doneti odluku o produženju radnog odnosa istraživaču iz prethodnog stava, a odluku o produžetku radnog odnosa istraživača koji je na dužnosti direktora Instituta donosi Upravni odbor Instituta.

Odluka iz prethodnog stava donosi se na predlog naučnog veća i pribavljeno pozitivno mišljenje nadležnog matičnog naučnog odbora.

BEZBEDNOST I ZAŠTITA ZAPOSLENIH

Član 32.

Zaposleni imaju pravo na bezbednost i zdravlje na radu. Institut je dužan da organizuje proces rada i da sprovodi preventivne mere zaštite, na način kojim se osigurava bezbednost i zaštita zaposlenih, radi sprečavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi sa radom.

Zaposleni ima pravo i obavezu da se pre početka rada upozna sa merama bezbednosti i zaštite zdravlja na poslovima koje obavlja i da se osposobljava za njihovo sprovođenje.

Institut je dužan da zaposlene osigura od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, radi obezbeđivanja naknade štete u skladu sa zakonom.

Zaposleni su dužni da se pridržavaju i sprovode propisane mere zaštite na radu u skladu sa zakonom i opštim aktima Instituta. Bezbednost i zaštita zdravlja zaposlenih u Institutu uređuje se posebnim opštim aktom, kojeg donosi direktor.

OBAVEŠTAVANJE ZAPOSLENIH

Član 33.

Zaposleni moraju biti redovno, blagovremeno i istinito obaveštavani o poslovanju Instituta i o drugim pitanjima od interesa za ostvarivanje njihovih prava stečenih po osnovu rada.

Obaveštavanje zaposlenih vrši se pismenim informacijama ili isticanjem odluka i drugih akata organa upravljanja na oglasnu tablu Instituta, kao i usmenim obaveštavanjem na Sindikalnom zboru, odnosno zboru zaposlenih.

SARADNJA SA SINDIКATOM

Član 34.

Institut će sprovoditi zakonske odredbe i odredbe kolektivnog ugovora i drugih opštih akata Instituta, koje se odnose na rad sindikalne organizacije u cilju ostvarivanja zaštite prava zaposlenih i rešavanja drugih pitanja od interesa za rad Instituta i prava zaposlenih po osnovu rada.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 35.

Institut je dužan da u obavljanju svoje delatnosti obezbedi racionalno korišćenje prirodnih bogatstava, uračunavanje troškova zaštite životne sredine u okviru investicionih i proizvodnih troškova, primenjuje propise i preduzima neophodne mere za zaštitu i unapređenje životne sredine u skladu sa zakonom i opštim aktima Instituta.

Zaposleni u Institutu dužni su da preduzimaju propisane mere u cilju zaštite i unapređenja životne sredine u skladu sa zakonom.

JAVNOST RADA I POSLOVNA TAJNA

Član 36.

Institut prati i izveštava javnost o najnovijim dostignućima u nauci i tehnologiji i objektivno prezentuje postignute rezultate, kao i nauku i istraživanja u celini.

Dokumente i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim licima može saopštavati direktor Instituta ili lica na koja on ovlašćenje prenese.

Poslovnom tajnom smatraju se materijali, podaci i isprave, koji su kao takvi određeni zakonom, ili opštim aktom Instituta, ili koje kao takve odredi organ upravljanja u Institutu, a čije bi saopštavanje drugim licima štetilo interesima Instituta.

Dužnost čuvanja poslovne tajne postoji i po prestanku svojstva člana u organu upravljanja, kao i po prestanku radnog odnosa u Institutu.

Podaci koji se smatraju poslovnom tajnom su:

 • podaci od posebnog društvenog i ekonomskog značaja za Institut i širu društvenu zajednicu, koji su kao takvi proglašeni od strane nadležnog organa,
 • podaci i spisi koje Institutu saopšti nadležni organ kao poslovnu ili drugu tajnu,
 • planovi fizičko-tehničkog obezbeđenja Instituta i njegove imovine,
 • drugi podaci i spisi koje nadležni organ proglasi poslovnom tajnom.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37.

Organi u Institutu dužni su da usaglase opšte akte sa zakonom i Statutom Instituta, u roku koji je propisan zakonom.

Do donošenja akata iz stava 1. ovog člana, primenjivaće se odredbe postojećih akata, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.

Član 38.

Ovaj Statut stupa na snagu u roku od osam dana, od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Instituta.

Statut je objavljen na oglasnoj tabli Instituta.

U Smederevskoj Palanci,

28.02.2020. godine Predsednik Upravnog odbora


Prof. dr. Ivica Radović