Ovaj Pravilnik stupio je na snagu 05.09.2020. godine

Na osnovu čl. 4. st. 2. Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 124/2004) i čl. 23. st. 4. Statuta Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka (del.br. 246/01 od 28.02.2020) Upravni odbor na svojoj VII sednici dana 28.08.2020. godine doneo je

Pravilnik o utvrđivanju rashoda na koji se ne plaća PDV za semena povrća

Član 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuju količine rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća PDV, za semena povrća koja nisu obuhvaćena normativom rashoda Vlade Republike Srbije i za koje nije utvrđen normativ rashoda poreskog organa.

Član 2.

Rashodom se smatraju gubici koji nastaju pri manipulaciji semenima, kao posledice prirodnih uticaja, tehnološkog procesa ili radi preduzimanja neophodnih radnji u postupku proizvodnje i prometa semena.

Član 3.

Rashod semena povrća se utvrđuje neposredno pošto se utvrdi da je rashod nastao padom klijavosti semena ispod kvaliteta utvrđenog Zakonom o semenu i propisima donetim na osnovu ovog zakona čime proizvod gubi svaku moguću upotrebnu vrednost, ili rashod nastao redovnim ili vanrednim popisom semena u magacinima i prodavnici Instituta.

Količinu rashoda semena do kojeg se ne plaća PDV utvrđuje ovlašćeno lice ili popisna komisija, tako što na promet dobara koji je nastao u poreskom periodu primenjuje normativ rashoda utvrđen ovim pravilnikom.

Na razliku za koliko je stvarna količina rashoda semena iz stava 1. ovog člana veća od količine utvrđene normativom, obračunava se i plaća PDV i taj se iznos unosi u poresku prijavu na obrascu PDV.

Član 4.

Promet semena na osnovu koga se utvrđuje iznos rashoda na koji se ne plaća PDV utvrđuje se od količine semena koja je u određenom poreskom periodu nabavlјena ili proizvedena i to:

  1. Na promet semena u magacinima i prodavnici na osnovu nabavlјenih (zaduženih) količina,

  2. Na promet nedovršene proizvodnje i biološkog proizvoda na osnovu proizvedenih količina.

Način utvrđivanja visine rashoda do koje se ne plaća PDV ne može se menjati.

Poreski period za koji se utvrđuje rashod je poreski period propisan u čl. 48. Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Rashod se utvrđuje redovnim ili vanrednim popisom za svaki poreski period primenom normativa rashoda, iz ovog pravilnika, na količinu semena koja je u tom poreskom periodu nabavlјena odnosno proizvedena.

Član 5.

Na rashod nastao usled dejstva više sile (poplava, požar, provalna krađa, saobraćajni udes i dr.) ne plaća se porez na dodatu vrednost u količini utvrđenoj aktom nadležnog organa za procenu štete.

Izdatak iz stava 1. ovog člana može da se knjiži na teret rashoda bez obračuna PDV ako postoje isprave overene od strane nadležnih organa o nastalom rashodu.

Član 6.

Na rashod nastao zbog promene roka trajanja ne plaća se PDV ako je rok trajanja utisnut ili odštampan ili na drugi način određen i ako je prilikom utvrđivanja rashoda bio prisutan predstavnik poreske uprave.

Ovlašćeno lice Instituta dužno je da pozove poreski organ da prisustvuje popisu semena čiji je rok upotrebe istekao uz potvrdu prijema obaveštenja ili dostavlјanja poziva preporučenom poštom.

Ako se predstavnik Poreske uprave u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva ne odazove pozivu Instituta, priznaju se utvrđene količine rashoda u zapisniku komisije.

Član 7.

Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća PDV u skladu sa ovim pravilnikom iznosi:

Redni broj

Naziv proizvoda

Stopa %

1

seme povrća (rinfuz) u magicinima

30%

2

seme povrća (pakovano) u magacinima

0,10%

3

seme povrća (pakovano) u prodavnici

0,20%.

Član 8.

Kontrolu primene ovog pravilnika sprovodi služba računovodstva.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja na oglasnoj tabli Instituta.

U Smederevskoj Palanci,

28.08.2020. godine

Za Upravni odbor Predsednik


Prof.dr. Ivica Radović, s.r.