Ovaj Pravilnik stupio je na snagu 05.09.2020. godine

Na osnovu čl. 23. st. 4. Statuta Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka (del.br. 246/01 od 28.02.2020) Upravni odbor na svojoj VII sednici dana 28.08.2020. godine doneo je

Pravilnik o upotrebi motornih vozila

Član 1.

Predmet ovog Pravilnika je uređenje postupaka i dokumentacije u vezi sa korišćenjem službenih putničkih i teretnih vozila, zaduživanjem i izdavanjem putnih naloga, razduživanjem putnih naloga, garažiranje i parkiranje vozila, postupanje u vezi sa saobraćajnim prekršajima i nepropisnim parkiranjem, održavanje vozila.

Član 2.

Službena vozila jesu putnička vozila i teretna vozila u svojini Instituta za povrtarstvo.

Staranje o uspunjenosti tehničkih uslova za učešće u saobraćaju i registraciji službenih poslova vrši Odelјenje zajedničkih poslova.

Utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za učešće u saobraćaju vrši pravno lice ovlašćeno za obavlјanje ovih poslova od strane nadležnog državnog organa.

U ostvarivanju zadataka iz ovog člana međusobno sarađuju uže organizacione jedinice: služba opštih i pravnih poslova, komercijalna služba, služba računovodstva i lica koja su zadužena za održavanje vozila i korišćenje vozila.

Član 3.

Službena vozila se koriste za službene potrebe Instituta.

Korišćenje vozila se obavlјa na osnovu putnog naloga za vozilo, naloga za službeno putovanje i naloga za službeno putovanje u inostranstvo.

Svi korisnici su dužni da se staraju o namenskom, racionalnom i ekonomičnom korišćenju službenih vozila.

Vozač je dužan da pre otpočinjanja korišćenja vozila utvrdi da je vozilo tehnički ispravno kao i da se u vozilu nalazi sva potrebna dokumentacija u skladu sa saobraćajnim propisima.

Član 4.

Putni nalog za vozilo je akt na osnovu koga vozilo može da obavlјa prevoz.

Nalog za službeno putovanje je akt na osnovu koga direktor upućuje ovlašćeno lice na službeni put.

Putni nalog za vozilo potpisuje vozač, a overava ovlašćeno lice poslodavca za održavanje vozila.

Putni nalog za vozilo vodi se dnevno.

Vozač je dužan na prilikom napuštanja poslovnog kruga – sedišta Instituta dežurnom portiru pokaže Nalog za službeno putovanje.

Nalogom za službeno putovanje se opredelјuje službeno vozilo koje će biti korišćeno na putovanju.

Sve vreme trajanja službenog putovanja vozač je dužan da putni nalog za vozilo i nalog za službeno putovanje čuva u vozilu.

Vozač unosi u Putni nalog za vozilo podatke o kilometraži vozila u momentu preuzimanja, kao i nakon završetka službenog putovanja i druge podatke koji su propisani obrascem.

Vozač je obavezan da nakon završetka službenog putovanja vozilo vrati na mesto predviđeno za parkiranje, vozilo ugasi i obezbedi, a klјučeve vrati ovlašćenom licu poslodavca.

Nakon završetka putovanja vozač popunjava ostatak Naloga za službeno putovanje i vraća ga u službu opštih i pravnih poslova ili predaje u službu računovodstva radi isplate naknade troškova putovanja.

Član 5.

Vozač odgovara za zaduženo vozilo.

Vozač je dužan da se pridržava saobraćajnih i drugih propisa koji se odnose na korišćenje i održavanje vozila i njihovo učešće u saobraćaju.

Član 6.

Odgovornost za učinjene saobraćajne prekršaje nastale tokom korišćenja vozila snosi vozač koji je upravlјao vozilom.

Ukoliko je tokom službenog putovanja ustanovlјeno nepropisno parkiranje kaznu za parkiranje snosi vozač.

U slučaju da kazna za nepropisno parkiranje – nalog za plaćanje glasi na poslodavca, poslodavac će izvršiti plaćanje ove kazne za vozača koji je upravlјao vozilom i izvršiti obeštećenje u visini plaćene kazne obustavom od mesečne plate zaposlenog koji je upravlјao vozilom u momentu nepropisnog parkiranja.

Član 7.

Održavanje vozila i planiranje održavanja obuhvata poslove tehničkog održavanja, osiguranja i registracije.

Održavanje službenih vozila vrši se u okviru Odelјenja zajedničkih poslova od strane za to zaduženih lica.

Održavanje vozila obuhvata i:

  • Redovno servisiranje vozila prema uputstvima proizvođača vozila,

  • Stanje ulјa u motoru, menjaču i servo upravlјaču,

  • Blagovremena zamena i stanje pneumatika,

  • Obezbeđivanje neophodne propisane opreme u vozilu,

  • Održavanje spolјne i unutrašnje higijene vozila,

Vozač je dužan da pre ulaska u vozilo izvrši vizuelni pregled vozila i da uočena oštećenja na vozilu unese u putni nalog za vozilo.

Vozač je dužan da po okončanju službenog putovanja iznese iz vozila sve što je u vozilo uneto.

Registracija i provera tehničke ispravnosti vozila vrše se u skladu sa propisima o bezbednosti saobraćaja.

Član 8.

U slučaju kvara na vozilu vozač će o kvaru odmah obavestiti rukovodioca Odelјenja zajedničkih poslova i postupiti prema njegovom nalogu za otklanjanje kvara.

Ukoliko na vozilu nastupi šteta usled kvara ili oštećena, koja nije prouzrokovana namerom ili krajnjom nepažnjom vozača, ona pada na teret Instituta za povrtarstvo.

Član 9.

U slučaju krađe vozila, vozač je dužan da odmah obavesti teritorijalno nadležnu policijsku stanicu i neposrednog rukovodioca.

Član 10.

Lice zaduženo održavanjem vozila vodi karton evidencije sa podacima o službenom vozilu:

  1. servisnim intervencijama,

  2. otklonjenim oštećenjima,

  3. podaci o potrošnji goriva,

  4. podaci o korišćenju vozila,

Uz evidenciju se čuvaju i kopije saobraćajnih dozvola i polisa osiguranja.

Član 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja na oglasnoj tabli Instituta.

U Smederevskoj Palanci, 28.08.2020. godine

Za Upravni odbor Predsednik


Prof.dr. Ivica Radović, s.r.