Ovaj Pravilnik stupio je na snagu 05.09.2020. godine

Na osnovu čl. 23. st. 4. Statuta Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka (del.br. 246/01 od 28.02.2020) Upravni odbor na svojoj VII sednici dana 28.08.2020. godine doneo je

PRAVILNIK O UNUTRAŠNјEM REDU

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se postupanje portirske službe Instituta za povrtarstvo, u pogledu ulaska u poslovni krug i izlaska iz poslovnog kruga zaposlenih, stranaka i gostiju, kao i vođenje evidencija.

Član 2.

Ulazak u poslovni krug Instituta za povrtarstvo, kao i izlazak iz poslovnog kruga, po pravilu se vrše se kroz portirnicu i glavni ulaz uz portirnicu.

Ulazak u poslovni krug i izlazak iz poslovnog kruga vrše se kroz pomoćni ulaz samo u slučaju da je to neophodno zbog lakšeg pristupa polјoprivrednih mašina i teretnih vozila.

Kapije na portirnici i pomoćnom ulazu moraju biti zaklјučane, osim u radno vreme.

O izvršenju obaveza iz ovog člana stara se dežurni portir.

Član 3.

U poslovni krug mogu da ulaze zaposleni, stranke i gosti koji imaju opravdani interes za posetu.

Sva lica koja ulaze u poslovni krug dužna su da se prijave na portirnici.

Evidentiranje lica koja ulaze u poslovni krug ili iz njega izlaze vrši, na propisanom obrascu, dežurni portir.

Odvojeno se vode evidencija ulazaka i izlazaka zaposlenih, evidencija ulazaka i izlazaka stranaka i gostiju i dnevni izveštaji portirske službe.

Član 4.

Evidentiranje ulazaka i izlazaka vrši se upisivanjem podataka iz ličnih dokumenata lica ili podataka poznatih dežurnom portiru.

U evidenciju se upisuju lični podaci, vreme ulaska i izlaska, kao i prateći podatak o vozilu, i osnovu posete.

Obrasce evidencije dežurnom portiru dostavlјa rukovodilac Odelјenja zajedničkih poslova.

Član 5.

Prilikom posete stranke ili gosta dežurni portir je dužan da najavi posetu zaposlenom i uputi gosta, odnosno stranku.

Portir će stranku, odnosno gosta obavestiti o nemogućnosti realizovanja posete u slučaju da prilikom najave utvrdi:

  1. da ne postoji opravdan osnov za posetu ili

  2. da posetu nije moguće realizovati zbog zauzetosti ili odsutnosti zaposlenog.

U slučaju grupnih poseta dežurni portir u evidenciju unosi lične podatke o organizatoru posete.

Član 6.

Ukoliko zaposleni izlazi iz poslovnog kruga, tokom radnog vremena, portir u evidenciju unosi razlog za izlazak i prilaže uz evidenciju prateću dozvolu za izlazak.

Pred završetak radnog vremena dežurni portir dostavlјa rukovodiocu Odelјenja zajedničkih poslova evidenciju dnevnih ulazaka i izlazaka zaposlenih sa pratećom dokumentacijom.

Izvan radnog vremena, kao i vremena primerenog pripremi zaposlenog za početak radnog vremena i napuštanje radnog mesta nakon radnog vremena, dozvolјen je ulazak zaposlenih u poslovni krug koji imaju posebna zaduženja ili odobrenje direktora.

Član 7.

Predmeti koji su vlasništvo Instituta mogu da se iznesu iz poslovnog kruga samo na osnovu odobrenja direktora ili na osnovu odobrenja ovlašćenih lica.

Kontrolu unošenja stvari u Institut i iznošenja stvari iz poslovnog kruga vrši dežurni portir na portirnici.

Dežurni su ovlašćeni da povremeno vrše pregled ličnog prtlјaga.

U slučaju iznošenja robe iz poslovnog kruga dežurni portir je dužan da u evidenciju upiše broj pratećeg dokumenta otpremnice, kao i da jedan njen primerak priloži uz evidenciju.

Član 8.

Dežurni portir stara se o čuvanju klјučeva.

U slučaju oštećenja, uništenja ili gubitka klјučeva dežurni portir dužan je da bez odlaganja o tome obavesti rukovodioca Odelјenja zajedničkih poslova.

Zabranjena je neovlašćena izrada duplikata klјučeva od službenih objekata poslodavca.

Član 9.

Prilikom ulaska u poslovni krug i izlaska iz poslovnog kruga nadležnih državnih organa (hitna pomoć, policija, vatrogasci) dežurni portir postupa u skladu sa hitnošću posete.

Član 10.

Dežurni portiri se staraju o zaklјučavanju i otklјučavanju objekata unutar poslovnog kruga, a po nalogu rukovodioca Odelјenja zajedničkih poslova.

Član 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja na oglasnoj tabli Instituta za povrtarstvo.

U Smederevskoj Palanci, 28.08.2020. godine

Za Upravni odbor Predsednik


Prof.dr. Ivica Radović, s.r.