Ovaj Pravilnik stupio je na snagu 05.09.2020. godine

Na osnovu čl. 16. Zakona o zaštiti uzbunjivača („Službeni glasnik RS“ broj 128/2014) i čl. 23. st. 4. Statuta Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka (del.br. 246/01 od 28.02.2020) Upravni odbor Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka na svojoj VII sednici dana 28.08.2020. godine doneo je

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNјEG UZBUNјIVANјA

Uzbunjivanje

Član 1.

Svako radno angažovano lice ima pravo da poslodavcu dostavi informaciju u postupku unutrašnjeg uzbunjivanja.

Informacija koja se dostavlјa poslodavcu i kojom se pokreće postupak uzbunjivanja odnosi se na saznanja koja zaposleni ima o sledećim situacijama:

  1. kršenje propisa,

  2. kršenje lјudskih prava,

  3. vršenje javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno,

  4. pojava opasnosti po život, javno zdravlјe, bezbednost ili životnu sredinu i

  5. sprečavanje štete velikih razmera.

Lice koje izvrši dostavlјanje informacije naziva se uzbunjivač i ima pravo na zaštitu u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača.

Zabranjena je zloupotreba uzbunjivanja dostavlјanjem netačnih informacija i dostavlјanje informacija uz traženje protivpravne koristi.

Pokretanje postupka unutrašnjeg uzbunjivanja

Član 2.

Uzbunjivač informaciju dostavlјa ili otkriva licu koje je direktor ovlastio za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem.

Uzbunjivač pored prava da uzbunjivanje izvrši kod poslodavca, može uzbunjivanje izvršiti i kod ovlašćenog državnog organa ili javnosti, u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o zaštiti uzbunjivača.

Dostavlјanje informacije vrši se pisanim putem ili usmeno.

Usmeno dostavlјanje vrši se neposrednim kazivanjem licu ovlašćenom za prijem informacije na zapisnik, a pisano dostavlјanje vrši se neposrednom predajom dokumenta ovlašćenom licu, običnom ili preporučenom pošilјkom kao i elektronskom poštom u kom slučaju otvaranje pošilјke može vršiti jedino lice ovlašćeno za prijem informacije.

U slučaju usmenog dostavlјanja kao i neposredne predaje pismena ovlašćenom licu uzbunjivaču se izdaje Potvrda o prijemu informacije.

Ako su u informaciji sadržani tajni podaci, uzbunjivač je dužan da se prvo obrati poslodavcu, a ako se informacija odnosi na lice koje je ovlašćeno da postupa po informaciji, informacija se podnosi direktoru. Ako u roku od 15 dana poslodavac ne postupi po informaciji u kojoj su sadržani tajni podaci ili u istom roku nije odgovorio ili preduzeo odgovarajuće mere uzbunjivač se može obratiti ovlašćenom organu.

Ako su u informaciji sadržani tajni podaci, uzbunjivač ne može uzbuniti javnost, osim u slučaju neposredne opasnosti po život, javno zdravlјe, bezbednost, životnu sredinu, od nastanka štete velikih razmera, odnosno ako postoji neposredna opasnost od uništenja dokaza, kada je uzbunjivač dužan da poštuje pretpostavku nevinosti okrivlјenog, pravo na zaštitu podataka o ličnosti, kao i da ne ugrožava vođenje sudskog postupka.

Uzbunjivač uživa zaštitu ukoliko otkrivanje informacije izvrši u roku od godinu dana od dana saznanja za izvršenu radnju u odnosu na koju vrši uzbunjivanje, a najkasnije u roku od deset godina od dana izvršene radnje.

Pravo na zaštitu ima i drugo lice koje nije uzbunjivač ako dokaže da je prema njemu preduzeta štetna radnja iz zablude da je ono uzbunjivač.

Uzbunjivač ima pravo na zaštitu u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača.

Zaštita podataka

Član 3.

Podaci koji se odnose na ličnost uzbunjivača, kao i drugi podaci pomoću kojih se može ustanoviti identitet uzbunjivača, tretiraju se kao tajni, osim ako se uzbunjivač saglasi da ovi podaci budu otkriveni.

Identitet uzbunjivača može biti otkriven nadležnom državnom organu ukoliko je to neophodno za dalјe postupanje nadležnog organa, o čemu se uzbunjivač obaveštava.

Ukoliko se u informaciji ukazuje na određeno lice, taj podatak neće biti otkriven licu na koje se u informaciji ukazuje.

Informacija po kojoj se postupa može biti i anonimno dostavlјena poslodavcu.

Poslodavac neće preduzimati mere u cilјu utvrđivanja identiteta anonimnog uzbunjivača.

Član 4.

Poslodavac preduzima mere radi otklanjanja onih nepravilnosti na koje se u informaciji ukazuje ukoliko utvrdi da su nepravilnosti stvarne.

Poslodavac u okviru svojih ovlašćenja preduzima mere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti u vezi sa informacijom.

Ovlašćeno lice poslodavca postupiće po dostavlјenoj informaciji u roku od 15 dana, a u roku od 15 dana od dana okončanja postupka obavestiće uzbunjivača o ishodu postupka.

Po okončanju postupka lice ovlašćeno za postupanje sastavlјa Izveštaj koje sadrži opis preduzetih radnji i predlog mera za otklanjanje uočenih nepravilnosti i posledica štetnih radnji, koji dostavlјa poslodavcu i uzbunjivaču.

Uzbunjivač ima pravo da zahteva obaveštenja o toku i radnjama koje su preduzete u postupku unutrašnjeg uzbunjivanja, kao i da traži uvid u spise predmeta.

Naknada štete i sudska zaštita

Član 5.

U slučaju da mu je naneta šteta zbog uzbunjivanja, uzbunjivač ima pravo na naknadu štetu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

Uzbunjivač prema kome je preduzeta štetna radnja u vezi sa uzbunjivanjem ima pravo na sudsku zaštitu.

Sudska zaštita se ostvaruje podnošenjem tužbe za zaštitu u vezi sa uzbunjivanjem nadležnom sudu, u roku od šest meseci od dana saznanja za preduzetu štetnu radnju, odnosno tri godine od dana kada je štetna radnja preduzeta.

Prelazne i završne odredbe

Član 6.

Poslodavac će svim radno angažovanim licima dostaviti obaveštenje o pravima iz ovog pravilnika i Zakona o zaštiti uzbunjivanja.

Član 7.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja na oglasnoj tabli.

U Smederevskoj Palanci,

28.08.2020. godine

Za Upravni odbor Predsednik


Prof.dr. Ivica Radović, s.r.