Ovaj Pravilnik stupio je na snagu 05.09.2020. godine

Na osnovu čl. 23. st. 4. Statuta Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka (del.br. 246/01 od 28.02.2020) Upravni odbor na svojoj VII sednici dana 28.08.2020. godine doneo je

Pravilnik o naknadi troškova zaposlenih u Institutu za povrtarstvo Smederevska Palanka

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način ostvarivanja prava na naknadu troškova zaposlenih u Institutu za povrtarstvo Smederevska Palanka, koja su propisana Pravilnikom o radu.

Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada

Član 2.

Zaposleni je dužan da poslodavcu dostavi izjavu o načinu ostvarivanja ovog prava kojom se opredelјuje ili za kupovinu mesečne karte javnog prevoza ili za naknadu troškova isplatom na tekući račun zaposlenog.

Ako se zaposleni opredeli za mesečnu kartu javnog prevoza, poslodavac jednom mesečno dostavlјa zahtev nadležnom javnom prevozniku za izdavanje potrebnog broja mesečnih karata, a nakon dostavlјanja predračuna ili računa vrši uplatu direktno javnom prevozniku.

Zaposleni kome je kuplјena mesečna karta je dužan da samostalno preuzme mesečnu kartu pošto ga poslodavac obavesti da je mesečna karta izdata.

Ako se zaposleni opredeli za isplatu na tekući račun, dužan je da službi računovodstva u tekućem mesecu dostavi račun za kuplјeno gorivo u minimalnoj visini troškova na čiju naknadu ima pravo.

Naknada troškova za vreme provedeno na službenom putu u zemlјi

Član 3.

Zaposleni je po okončanju službenog putovanja dužan da popunjeni Nalog za službeno putovanje i dokumentaciju o plaćenim troškovima dostavi službi računovodstva.

Zaposleni garantuje za tačnost unetih podataka o vremenu provedenom na službenom putu i pratećim troškovima.

Služba računovodstva ima pravo da izvrši proveru tačnosti unetih podataka preko rukovodioca Odelјenja zajedničkih poslova iz evidencija koje vodi portirska služba.

Zaposlenom koji je na službenom putovanju u zemlјi proveo do 8 časova ne pripada ova naknada.

Naknada troškova za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu

Član 4.

Zaposleni po okončanju službenog putovanja u inostranstvu dostavlјa službi računovodstva Nalog za službeno putovanje u inostranstvu, kao i Izveštaj o službenom putovanju sa tačnom satnicom odlaska, dolaska, prelaska granice u oba smera i dokumentaciju o plaćenim troškovima.

Naknada troškova za smeštaj i ishranu za rad na službenom putu

Član 5.

Naknada troškova za smeštaj i ishranu za rad na službenom putu ostvaruje se u skladu sa pravilom o naknadi troškova za vreme provedeno na službenom putu u zemlјi ili inostranstvu.

Naknada troškova za korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe

Član 6.

Zaposleni po okončanju službenog putovanja, na kome je koristio sopstveno vozilo u službene svrhe, dostavlјa službi računovodstva Nalog za službeno putovanje sa Nalogom za upotrebu privatnog vozila u službene svrhe u kome je određena procenjena kilometraža i količina pogonskog goriva odobrenog za takav službeni put.

Naknada troškova pogrebnih usluga

Član 7.

Poslodavac je dužan da u slučaju smrti člana uže porodice zaposlenom isplati naknadu troškova pogrebnih usluga u visini stvarnih troškova. Ovo pravo ostvaruju članovi uže porodice u slučaju smrti zaposlenog.

Lice koje podnosi zahtev službi računovodstva dostavlјa: fotokopiju izvoda iz matične knjige umrlih, račune o troškovima pogrebnih usluga i dokaz o srodstvu.

Član 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja na oglasnoj tabli Instituta.

U Smederevskoj Palanci, 28.08.2020. godine

Predsednik Upravnog odbora


Prof. Dr Ivica Radović, s.r.