Dr Slađana Savić, Naučni saradnik

Dr Slađana Savić (rođ. Popović), naučni saradnik, rođena je 1977. godine u Ljuboviji. Studije na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je 1999. godine, na Odseku za ratarstvo. Magistarski rad pod nazivom: "Uticaj delimičnog sušenja korenova na rastenje i fotosintezu paradajza (Lycopersicon esculentum L.)" odbranila je 2003. godine a doktorsku disertaciju pod nazivom: "Fiziološki mehanizmi regulacije produktivnosti paradajza (Lycopersicon esculentum L.) u uslovima stresa suše" 2008. godine na Katedri za agrohemiju i fiziologiju biljaka na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Bila je stipendista Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije na poslediplomskom i doktorskim studijama.

Od 2008. do 2021. godine bila je zaposlena na Fakultetu za biofarming, Megatrend Univerzitet Beograd gde je stekla sva nastavna zvanja. Od 2021. godine zaposlena je u zvanju naučnog saradnika na Institutu za povrtarstvo Smederevska Palanka na odeljenju za genetiku i oplemenjivanje. Dobitnik je nagrade Matice Srpske (profesora Lazara Stojkovića) 2006. godine za naučno-istraživački rad. Autor je dva praktikuma iz Fiziologije biljaka, poglavlja u međunarodnoj monografiji, monografije od nacionalnog značaja i 12 radova sa SCI liste (Thomson Reuters list of Journals), kao i više radova koji su rezultat učešća na nacionalnim i međunarodnim skupovima. Učestvovala je u realizaciji 5 projekata Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 2 međunarodna projekta i 1 COST akciji. Realizovala je tri studijska boravka u inostranstvu.

Član je Društva za fiziologiju biljaka Srbije i Evropske federacije društava biljnih biologa (The Federation of European Societies of Plant Biology - FESPB).

Uža naučna oblast: fiziologija i biohemija - uticaj suše na mehanizme regulacije produktivnosti gajenih biljaka kao i na parametre kvaliteta plodova.