Dr Jelena Damnjanović, Naučni saradnik
Rukovodilac Laboratorije za ispitivanje semena

Rođena je 1967. godine u Beogradu.

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 1991. godine. Titulu magistra biotehničkih nauka stekla je 1999. godine odbranivši rad Nasleđivanje kvantitativnih osobina u F1 generaciji dialelnih hibrida plavog patlidžana (Solanum melongena L.). Doktorsku disertaciju pod nazivom Genetička varijabilnost i stabilnost osobina plavog patlidžana (Solanum melongena L.) odbranila je 2016. godine.

U Institutu radi od 2004. godine. Radila je u Odeljenju za genetiku i oplemenjivanje, a 2013. godine je postavljena za rukovodioca akreditovane laboratorije za ispitivanje semena.

Do sada je kao autor i koautor objavila 30 naučnih i stručnih radova u domaćim i inostranim časopisima kao i na nacionalnim i međunarodnim skupovima. Koautor je 3 sorte (jedna sorta kelja, jedna sorta bele rotkve i jedna sorta crne rotkve). Član je Društva selekcionera i semenara Srbije.

Uža oblast istraživanja: selekcija plavog patlidžana, stabilnost najvažnijih kvantitativnih osobina na različitim lokalitetima plavog patlidžana, karakterizacija genofonda plavog patlidžana i utvrđivanje genetičkog diverziteta primenom molekularnih markera, semenarstvo.