Kristina Milišić, mast.inž.polj, Istraživač saradnik

Кristina Milišić je rođena 10.04.1990. godine u Sarajevu, Republika Bosna i Hercegovina. Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu, smer Hortikultura. Diplomirala je u roku, 15.10.2013. godine sa opštim uspehom 8.12 u toku studija i ocenom 10 na završnom radu ,,Primena različitih kontejnera u proizvodnji rasada bosiljka“, stekavši zvanje diplomiranog inženjera poljoprivrede. Godine 2013. je upisala master program ,,Hortikultura“ na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Završila je u roku 14.10.214 godine sa prosečnom ocenom 9,38 (devet, trideset osam) u toku studija i ocenom 9 (devet) na master radu ,,Promena korovske vegetacije na travnjaku u toku vegetacione sezone,, stekavši zvanje master inženjera poljoprivrede. Doktorske akademske studije na istom fakultetu upisala je 2014. godine, smer Voćarstvo i vinogradarstvo.