Dr Jasmina Zdravković, Naučni savetnik

Rođena je u Smederevu 1960. godine.

Poljoprivredni fakultet u Zemunu završila 1984. godine. Poslediplomske studije na grupi Genetika i oplemenjivanje ratarskih biljaka na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, upisala je 1986. godine, a 1991. godine odbranila magistarsku tezu pod naslovom Proučavanje kvantitativnih i nekih kvalitativnih osobina F1 hibrida salate (Lactuca sativa L.). Doktorsku disertaciju iz oblasti genetike i oplemenjivanja povrća, pod nazivom Efekti gena za prinos, komponente prinosa i morfološke osobine paradajza (Lycopersicon esculentum Mill.) odbranila je 1997. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

U Institutu je počela da radi 1985. na poslovima istraživača. Pored naučnoistraživačkog rada bila je i šef nauke, šef odeljenja genetike, a sada je rukovodilac projekta koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke.

Autor i koautor je preko 300 naučnih radova u domaćim ili stranim naučnim časopisima, kao i na domaćim ili međunarodnim naučnim skupovima. Autor je 25 priznatih sorti povrća. Učestvovala je u izradi i odbrani diplomskih, master i doktorskih radova studenata Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu i Agronomskog fakulteta u Čačku. Član je Društva genetičara Srbije, Društva selekcionera i semenara Srbije, i Društva fiziologa Srbije.

Uža oblast istraživanja: genetika i oplemenjivanje povrtarskih vrsta, paradajz, salata, peršun, dormantnost semena, abiotički stres (suša), heritabilnost, očuvanje biodiverziteta i genetičkih resursa, efekti gena, nasleđivanje i komponente prinosa kod paradajza.